Belangenbehartiging: NMT pleit voor maritiem budget binnen Horizon Europe

In de afgelopen weken heeft NMT zowel in Den Haag als Brussel gepleit voor budget voor de maritieme sector in het nieuwe Horizon Europe-programma. Ook zijn knelpunten voor de sector in de Omgevingswet benoemd door NMT en is gesproken over ondersteuning voor handelsmissies.

Budget voor maritieme sector binnen Horizon Europe – Den Haag
Op 12 april heeft NMT deelgenomen aan een gesprek met de Ministeries van OCW, EZK en I&W over de positie van de maritieme sector in het nieuwe EC-programma Horizon Europe. Aanleiding was een brief van de sector aan minister Van Engelshoven (OCW), waarin aangedrongen werd op een eigen plaats met budget voor de maritieme sector in het nieuwe Europese kennis en innovatieprogramma. Dat programma biedt bedrijven gelegenheid om hun kennis en innovaties samen met partners uit Nederland en Europa te ontwikkelen en voor een groot deel gefinancierd te krijgen.

Budget voor maritieme sector binnen Horizon Europe – Brussel
De vertegenwoordigers van de sector gaan de komende weken hun wensen en argumenten voor budget voor de maritieme sector met kracht onder de aandacht brengen van de Europese Commissie en van de vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid. Zo was NMT op woensdag 10 april samen met Damen en Europese koepelorganisatie SEA Europe bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU, om te pleiten voor voldoende budget binnen Horizon Europe voor onze sector.

NMT-reactie op knelpunten Omgevingswet
Op 8 april heeft NMT een reactie ingediend op de consultatie van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. In deze reactie is een aantal knelpunten benoemd voor de concept wetteksten in het belang van de leden. NMT zet zich in voor praktische invulling van de nieuwe milieuwetgeving die in 2021 inwerking zal treden.

Ondersteuning voor gerichte handelsmissies
NMT is met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in gesprek over (financiële) ondersteuning van gerichte handelsmissies. Een dergelijke missie, met een groep van tien tot vijftien bedrijven, is vaak erg duur voor mkb’ers. Door de handen ineen te slaan met RVO, kan NMT mogelijk de kosten voor deelname aan een handelsmissie naar beneden brengen, zodat nog meer leden van NMT mee kunnen op handelsmissie naar interessante markten.

Deelname NMT aan nationaal vooroverleg milieucommissie IMO
NMT neemt volgende maand met de Nederlandse delegatie deel aan de milieucommissie binnen IMO (MEPC74). Afgelopen week was er een nationaal vooroverleg, waarbij belanghebbenden hun visie kunnen geven op de voorstellen die voor deze IMO-bijeenkomst zijn gedaan. De Nederlandse overheid vormt mede op basis van dit overleg haar standpunt. NMT heeft de belangen van de leden behartigd op onderwerpen als de EEDI, klimaatmaatregelen en richtlijnen voor zwavel.

NMT spreekt met Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Op 2 april is een gesprek gevoerd met de directie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Aan de orde kwamen de zorgen van NMT over de nieuwe koers van ILT, waarin advisering bij ontwikkeling van regelgeving wordt stopgezet. NMT heeft het belang van de bijdrage van ILT aan kritische ontwikkelingen voor de scheepsbouw onder de aandacht gebracht. Afgesproken is dat een prioriteitenlijst van onderwerpen op het gebied van regelgeving voor de scheepsbouw wordt opgesteld. Aan de hand daarvan worden afspraken gemaakt over de inzet van ILT.

Bepalen lesstof curriculum Maritime Techniek
Op donderdag 11 april was er een bijeenkomst van het Onderwijsontwikkelteam Maritieme Techniek. Er zijn veel vorderingen gemaakt met het opstellen van het daadwerkelijke curriculum voor de opleiding en NMT is erg enthousiast over de mate van samenwerking tussen de onderwijsinstellingen (klik hier voor meer info). Deze bijeenkomst diende om gezamenlijk te bepalen wat de diepgang van lesstof in het betreffende leerjaar moet zijn en eventuele ontbrekende lesstof op te halen bij de sector.

Public affairs (PA) wordt ook wel belangenbehartiging genoemd. In het geval van NMT zijn dit de belangen van de leden. Hierbij gaat het allereerst om het uitoefenen van invloed op beleid dat onze sector aangaat, zoals maritieme regelgeving en subsidieregelingen. Het omvat daarnaast het verstevigen van de positie en reputatie van onze sector. NMT onderstreept in haar contacten met de diverse stakeholders dagelijks de belangrijke (economische) bijdrage die de sector levert aan onze welvaart.