Jouw belangen vertegenwoordigd tijdens IMO SDC6

Vorige week vond de 6e vergadering plaats van de Ship Design & Construction (SDC) Sub Committee van de International Maritime Organization (IMO) in Londen. Tijdens dit overleg was Arnold de Bruijn, Sector Manager bij NMT, betrokken bij de onderhandelingen als lid van de Nederlandse delegatie. Er zijn op allerlei vlakken stappen gezet voor de ontwikkeling van nieuwe regelgeving of de aanpassing van bestaande regelgeving. Zo stonden onder andere op de agenda: de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen voor veilige afmeeroperaties, een controle op consistentie betreft stabiliteitsreglementen in SOLAS, second generation intact stability criteria, amendementen op de ESP Code en de ontwikkeling van een nieuwe Code voor het veilig vervoeren van Industrial Personnel.

Meer informatie

Richtlijnen voor veilige afmeeroperaties

Deze week is er goede voortgang gemaakt in de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen om de veiligheid van afmeeroperaties van alle schepen te vergroten. Er zijn voorstellen voor amendering van enkele SOLAS-reglementen en bijbehorende richtlijnen betreffende ontwerp, inspectie en onderhoud van afmeersystemen. Deze voorstellen worden in juni ter goedkeuring aangeboden aan de Maritime Safety Committee.

Controle op inconsistenties in stabiliteitsreglementen in SOLAS

De stabiliteitsreglementen in SOLAS zijn in de loop der jaren diverse malen aangepast en aangevuld met specifieke codes. Om te voorkomen dat er ruimte ontstaat voor verschillen in interpretatie is er een agendapunt gestart om de inconsistenties te vinden en op te lossen. Voor diverse inconsistenties in SOLAS hoofdstuk II-1 zijn voorstellen geschreven om deze op te lossen. Het betreft o.a. de toepassing van deuren in waterdichte schotten, afsluiters ter hoogte van het aanvaringsschot en standaardisering van arrangements voor deuren en luiken boven het hoofddek die geopend mogen zijn gedurende de vaart.

Second Generation Intact Stability Criteria

Zo’n 16 jaar geleden is de behoefte ontstaan om te onderzoeken of er nieuwe stabiliteitscriteria te ontwikkelen zijn op basis van natuurkundige principes, die voor alle scheepstypen gelijk kunnen zijn. Mede aanleiding hiervoor zijn de lange historie van stabiliteitsreglementen in SOLAS en de diverse alternatieve benaderingen voor verschillende scheepstypen. Deze zogenoemde Second Generation Intact Stability Criteria beschouwen 5 verschillen fenomenen waardoor het schip zijn stabiliteit kan verliezen. Elk fenomeen moet beoordeeld kunnen worden op 3 verschillende niveaus:

  • Level 1: Met behulp van zeer eenvoudige formules, bruikbaar in de vroege ontwerpfase.
  • Level 2: Met behulp van berekeningen die een betere beschrijving geven van de faalmechanismen, maar ook meer informatie nodig hebben om uitgevoerd te kunnen worden.
  • Level 3: De directe berekening stabiliteit met complexe berekeningsmodellen.

Tijdens de vergadering zijn de laatste grote discussiepunten opgelost en de criteria voor alle 5 de faalmechanismen op alle levels inhoudelijk beschreven. Het komende jaar wordt de beschrijving verder uitgewerkt met het doel om deze volgend jaar tijdens SDC7 af te ronden en ter goedkeuring aan de Maritime Safety Committee voor te leggen.

Nieuwe richtlijnen voor veilig vervoer van Industrial Personnel

SOLAS kent 4 categorieën mensen aan boord: de kapitein, bemanning, passagiers en andere personen die werken aan boord van een schip ten behoeve van dat schip. Met de komst van windmolenparken en andere nieuwe offshore activiteiten is er een categorie mensen bijgekomen die in geen van deze categorieën goed past. Ook de definitie van Special Personnel uit de SPS Code past niet goed, omdat Special Personnel mensen betreft die aan boord werkzaam zijn. Industrial Personnel zijn mensen die worden vervoerd aan boord van schepen om werkzaamheden uit te voren op andere schepen en/of offshore installaties.

Tijdens de vergadering is er grote voortgang gemaakt in het ontwikkelen van een nieuwe IP Code: de doelen en functionele eisen zijn overeengekomen en er zijn voorstellen gemaakt voor passende reglementen, waarbij steeds is verwezen naar reglementen uit de SPS Code en de HSC Code. Verdere ontwikkelingen worden besproken in een Correspondentiegroep.

Impact veranderingen regelgeving op jouw bedrijf

NMT monitort continu waar de leden zich mee bezig houden om zeker te zijn dat het belang van jouw bedrijf juist behartigd wordt tijdens IMO bijeenkomsten. Bovenstaande zijn slechts enkele uitkomsten van de bijeenkomst. Wanneer je meer informatie wilt over de gang van zaken binnen de IMO of wanneer je specifieke vragen heeft over zaken die daar spelen, neem dan contact op met Arnold de Bruijn, Sector Manager bij NMT.