Management summary NMT 2018 – 2020

‘Voor leden, door leden en met leden’

De Nederlandse en Europese maritieme sector staan voor grote uitdagingen vooral veroorzaakt door geopolitieke (met name handelsverdragen) en technologische veranderingen, zoals de energie en de digitale transitie. Dat stelt eisen aan de ontwikkelingen bij de leden van NMT, maar ook aan NMT zelf. De Bestuursdag bij Damen op 14 september 2017, aangevuld met de interviews en besprekingen bij en met leden, met leden van Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en medewerkers van NMT, hebben geleid tot de totstandkoming van het driejarenplan NMT 2018-2020.

Mede aanleiding voor de opstelling van dit plan zijn kritische vragen vanuit het bestuur over het takenpakket van en het grote aantal dossiers in behandeling bij NMT, in relatie tot de verwachte kosten- en inkomstenontwikkelingen van de vereniging.

Middellange termijnvisie

NMT 2018-2020 beschrijft de middellange termijnvisie met de taken en de doelstellingen van de vereniging en vormt het raamwerk voor vereenvoudigde jaarplannen voor 2018 t/m 2020. Het plan is beknopt gehouden door alleen de relevante onderwerpen met meer diepgang te behandelden. Aanvullend worden voor elk komend kalenderjaar steeds de (SMART-)doelstellingen en bijbehorende begroting opgesteld. Deze werkwijze moet bijdragen aan meer ruimte voor activiteiten die waarde toevoegen voor de leden. De doelen voor de komende jaren worden onderverdeeld in:

 • Belangenbehartiging
 • Ledennetwerk & Services
 • Commissies, categorieën & vakgroepen
 • Retributie activiteiten
 • Inrichting NMT-organisatie
 • Financiële ontwikkeling NMT

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging door NMT wordt beter en efficiënter ingericht door meer focus en structuur aan te brengen. Er zal voor structurele zaken een Public Affairs (PA-)team samengesteld worden, waarbij rollen weggelegd zijn voor een aan te stellen PA-coördinator, enkele bureaumedewerkers, de directie, voorzitter NMT, Harriët Slager (NMT BO) en Roland Kortenhorst (NMT PA-advisor). Aangevuld met twee of drie prominente leden in een klankbordrol. Voor ad hoc zaken zullen gelegenheidsteams geformeerd worden.

De samenwerking met stakeholders zal hét middel worden om meer te bereiken met dezelfde inspanningen. Waar mogelijk zal een nauwere band met collega maritieme brancheverenigingen nagestreefd worden. Mogelijk in vorm van opportunistische gelegenheidsallianties met behoud van NMT-karakter.

PA-inspanningen en de waarde daarvan worden visueel inzichtelijk gemaakt. Deze inspanningen worden duidelijker naar de leden gecommuniceerd. Het aantal dossiers wordt beperkt met als doel focus aan te brengen, effectiever resultaten te boeken en vrije ruimte te creëren. Arbeidsdossiers krijgen meer aandacht en moeten beter benadrukt worden.

NMT is ambassadeur voor haar leden bij tal van initiatieven en entiteiten, onder andere door deelname aan besturen, redacties, platforms, adviesraden, klankbordgroepen et cetera. Ook hier wordt gewerkt aan een structuur ten behoeve van de beoordeling voor acceptatie en tussentijdse evaluatie.

Nieuw is dat er structuur en samenhang wordt gebracht in activiteiten van NMT op ‘pijler overschrijdende’ thema’s. Deze thema’s worden uitgewerkt in programmalijnen die aansluiten bij maatschappelijke thema’s.

In de communicatie wordt een duidelijke aansluiting gezocht met de impact op de scheepsbouw en maritieme toeleveranciers.

NMT krijgt meer een eigen gezicht en een eigen mening en de communicatie zal doelgericht zijn met een scherpe formulering. De banden met de media worden verbeterd.

Ledennetwerk & Services

Focus op het What’s In it for Me principe (WIM). Communicatie met leden wordt scherper met een kwantitatieve onderbouwing. Ieder lid krijgt een eigen contactpersoon bij NMT (Members Advisor), die er tevens voor zorgdraagt dat het bureau meer inzicht krijgt in wat leden beweegt en hoe de vereniging haar leden daarbij actief kan ondersteunen.

Bij alle activiteiten vindt een afweging plaats of het mogelijk en wenselijk is om exclusiviteit te bieden aan leden. Bij belangrijke stakeholders wordt een uitzondering gemaakt.

Het Market Intelligence (MI-)seminar wordt komende jaren verder ontwikkeld en mogelijkheden tot samenwerking met externe marktpartijen actief op maritiem MI-gebied worden verder onderzocht.

Kennissessies van NMT moeten uitgroeien tot een begrip. Mogelijke thema’s zijn: marktinformatie, innovatie, digitale transitie, cyber security en data eigendom, arbeidszaken, financieringen, leiderschap en duurzame energie transitie. Hierbij geldt Members Only, mocht er ruimte zijn dan betalen niet-leden een veelvoud aan toegang.

Er komt meer nadruk voor de dossiers op arbeidszaken, milieu en veiligheid. Beurzen als verdienmodel worden verder uitgediept. Tevens er zal er meer aandacht besteed worden aan procestechnologie.

Commissies, categorieën & vakgroepen

De commissies en categorieën voldoen aan een behoefte. Echter de resultaten en het bereik zijn te beperkt in relatie tot de inspanningen. De samenwerking en kennisuitwisseling tussen en binnen de commissies, categorieën en vak/themagroepen, het bureau en bestuur moeten verbeterd worden. Bij het vaststellen van de (Pijler-)jaarthema’s en -doelstellingen krijgen de verschillende commissies een meer verantwoordelijke rol. Dat wordt gerealiseerd door:

 • het opstellen van een Terms of Reference
 • het creëren van een link met het Algemeen Bestuur
 • het vastleggen van compliance, deelnemers/leden moeten een verklaring ondertekenen
 • het stellen van een gelimiteerde zittingstermijn aan voorzitters
 • het bepalen van jaarlijks doelstellingen

De samenstelling, frequenties en het aantal categorieën en commissies wordt mogelijk herzien.

Voor meer informatie over de strategie en het beleid van NMT kun je contact opnemen met Roel de Graaf (Managing Director) via graaf@maritimetechnology.nl.