NMT vindt antwoorden Defensie op Kamervragen over mijnenbestrijdingsvaartuigen geen steun in de rug voor Nederlandse bedrijven

NMT is teleurgesteld over de antwoorden op de Kamervragen, die gesteld zijn naar aanleiding van de gunning van de order voor de mijnenbestrijdingsvaartuigen aan het consortium onder leiding van het Franse Naval Group. De staatssecretaris van Defensie geeft aan dat de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven om te participeren in het project beperkt zijn. Het Ministerie van Defensie heeft er destijds voor gekozen om de verwerving, de bouw en het onderhoud van deze schepen volledig in handen van de Belgische overheid te leggen. NMT concludeert dat, behalve het mede organiseren van matchmaking events, het kabinet geen concrete acties zal ondernemen om Nederlandse maritieme toeleveranciers een positie te geven in de bouw van de schepen.

Nauwelijks kennisontwikkeling in Nederland
Het ministerie geeft desgevraagd aan dat het door het Belgische aanbestedingsproces niet mogelijk is om te pleiten voor inzet van Nederlandse kennisinstituten. Immers, doordat ervoor is gekozen om deze aanbesteding aan de Belgen over te laten, is de huidige Defensie Industrie Strategie (DIS) niet van toepassing. In de DIS wordt het nut en de noodzaak van inbreng van hoogwaardige technologie door Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in het vervangingsprogramma van de Koninklijke Marine benadrukt. NMT was ondanks de manier van aanbesteden hoopvol over de inbreng van Nederlandse maritieme toeleveranciers en kennisinstellingen bij de reeds gegunde order voor de mijnenbestrijdingsvaartuigen. Helaas werd in de schriftelijke beantwoording van de vragen bevestigd dat er zelfs geen mogelijkheid is voor inzet van Nederlandse kennisinstituten. Bovendien is benadrukt dat systemen vooral van de plank worden gekocht.

Op vragen van Kamerleden, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Materieel Defensie op 25 april, gaf de staatssecretaris aan wel te willen bekijken hoe Nederlandse kennisinstellingen alsnog kunnen worden betrokken bij de bouw van de mijnenjagers. NMT concludeert dat de kennisontwikkeling minimaal lijkt. Nederlandse bedrijven die een specialisme in mijnenbestrijdingstechnologie hebben en daarmee de Nederlandse veiligheidsbelangen dienen, profiteren niet van enige kennisontwikkeling.

Matchmaking events
Om een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de maatschappelijke return te bewerkstelligen, worden coördinatievergaderingen en Industriedagen (matchmaking events) georganiseerd. Volgens Defensie ‘biedt dit de Nederlandse industrie derhalve goede kansen’. NMT vind deze inspanning minimaal, maar zal zich actief inzetten voor deelname van haar leden aan dergelijke events.

Hoopvol voor toekomstige projecten
NMT rekent er op dat het kabinet de nationale Defensie Industrie Strategie (DIS) voor eventuele toekomstige projecten als een belangrijk afwegingkader zal toepassen. De staatssecretaris van Defensie benadrukte tijdens het Algemeen Overleg Materieel Defensie op 25 april dat de DIS leidend is bij toekomstige projecten. Wij gaan er daarom van uit dat de betrokkenheid van de Nederlandse strategische kennis en kunde bij andere marinebouwprojecten groot zal zijn.