Page 28

NMT Magazine 02

“NMT is professioneel, verbindend en (pro-)actief” Doel van dit tevredenheidsonderzoek is inzicht verschaffen in: – Beeld en bekendheid activiteiten NMT – Toegevoegde waarde lidmaatschap – Waardering en tevredenheid over NMT – Mogelijke verbeterkansen De resultaten zijn op 23 april door Linda te Veldhuis gepresenteerd 28 aan het NMT-bestuur. De verkregen input wordt gebruikt in het beleid en jaarplan 2016, dat in het najaar verschijnt. Conclusies NMT wordt gezien als professioneel, verbindend en pro-actief. Ruim de helft vindt dat de NMT-kernwaarden (pro-actief en betrokken) worden waargemaakt. 15% weet echter niet waar NMT voor staat en 19% staat daar neutraal tegenover. Slechts 3 op de 10 respondenten ervaren een clubgevoel binnen de vereniging. NMT heeft een positieve invloed op het imago Nederlandse maritieme technologie, maar de sector krijgt wel te weinig mediaaandacht. De sterkste punten van NMT zijn: • Branchevertegenwoordiging en –verbinding • Aanwezig en actief • Informatieverstrekking Als verbeterpunten zijn genoemd: • De communicatie en informatie over NMT en wat NMT doet • Meer aandacht voor mkb • Stimulering samenwerking tussen bedrijven en meer naamsbekendheid NMT Bevestiging actiepunten 2015 Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat NMT moet gaan werken aan het vergroten van de betrokkenheid van en het persoonlijk contact met de leden. Voor 2015 heeft NMT zich ten doel gesteld om 85% van de leden persoonlijk bezocht te hebben. Tijdens deze bezoeken wordt gekeken of het betreffende bedrijf voldoende bekend is met het NMT-aanbod en of er misschien nog meer uit het lidmaatschap gehaald kan worden. Met de huidige voortgang in de ledenbezoeken lijkt dit percentage zeker behaald te worden. Tekst: Linda te veldhuis 31-12-2014 31-12-2013 278 83 398 259 84 37 35 Toeleveranciers Werven Dienstverlening Meer informatie Toename leden Linda te Veldhuis PR & Communications Coordinator T 088 44 51 062 E veldhuis@maritimetechnology.nl Een vereniging is van en voor de leden. Ook het beleid wordt door de leden bepaald. De naam Netherlands Maritime Technology (NMT) bestaat in mei 2015 één jaar. Om onafhankelijk te kunnen meten hoe de tevredenheid is, hebben alle contactpersonen bij alle leden en bij een selectie potentiële leden afgelopen februari een uitnodi- ging gehad om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. Een ander naar voren gekomen actiepunt is het (nog) transparanter zijn over wie NMT is en wat NMT doet. Ook dit is een bestaand actiepunt voor 2015. Dit jaar worden daarom de contactpersonen bij de lidbedrijven onder de loep genomen en via een beter ingericht CRM kan de communicatie gerichter verzonden worden. Derde hoofddoelstelling voor 2015 is het verbeteren van de positionering richting de overheid. Focusgebieden hierbij zijn exportbevordering, innovatiestimulering en het behouden van een level playing field. 45% vindt dat NMT momenteel een sterke positionering richting de overheid heeft. 378 Doelstellingen 2016 De verbeterpunten die niet aansluiten op de doelstellingen voor 2015 worden meegenomen in de voorbereidingen van het beleid en het jaarplan 2016. Hierbij gaat het om gerichtere communicatie om duidelijker te maken wat NMT kan betekenen voor verschillende type leden. Ook gaat het om het verrijken van het activiteitenaanbod, omdat er behoefte blijkt te zijn aan het beter kunnen leggen van nieuwe contacten en het aangaan van samenwerking. Ook kwam naar voren dat er meer focus moet zijn op het mkb. Zowel qua diensten als in de communicatie. In 2017 wordt het tevredenheidsonderzoek herhaald om de verbeteringen te meten en mogelijke nieuwe behoeften te inventariseren. NMT dankt alle respondenten hartelijk voor de zeer gewaardeerde medewerking aan het onderzoek. Het volledige rapport van het tevredenheidsonderzoek is te downloaden op www.maritimetechnology.nl.


NMT Magazine 02
To see the actual publication please follow the link above