Page 19

NMT Magazine 1, januari 2017

19 Tekst: Sanne de Vleeschhouwer PROJECT Blauwdruk 2050, de maritieme wereld voorbij de horizon 100 jaar NISS: een blik op de toekomst Hoe zal de maritieme wereld er in 2050 uit zien? Om die vraag te beantwoorden heeft NMT gewerkt aan het project ‘Blauwdruk 2050, de maritieme wereld voorbij de horizon’. Dit project werd uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Instituut voor Scheepsbouw en Scheepvaart (NISS) dat op 10 oktober 2016 het honderdjarig bestaan vierde met een druk bezocht symposium in Rotterdam. Aan dit symposium ging een proces vooraf van werksessies van vier verschillende werkgroepen, bestaande uit vertegenwoordi-gers van reders, scheepsbouwers, ontwerpbureaus, toeleveran-ciers en onderzoekers. Zij dachten na over toekomstscenario’s, toekomstige varende eenheden en systemen, voortbrengings-processen en technologieontwikkelingen binnen en buiten de maritieme sector. Efficiënt met energie Toekomstscenario’s voor de maritieme sector worden sterk be-paald door de factoren geopolitieke stabiliteit en energietransitie. De eerste ‘driver’ werd op het symposium toegelicht door Rob de Wijk (directeur The Hague Centre for Strategic Studies): “De mondiale instabiliteit en veranderende handelspolitiek hebben directe invloed op de scheepvaart. Belangrijke handelsroutes, zogeheten corridors, kunnen hierdoor onderdruk komen te staan met mogelijk nadelige gevolgen.” Wim Thomas (Chief Energy Advisor, Shell) besprak zijn verwachtingen voor wat betreft de energiemix in 2050: “Om te kunnen voldoen aan de energievraag en tegelijkertijd emissies terug te dringen, moeten we nog effi-ciënter met energie omgaan met minder CO-uitstoot.” Zelf-configurerende schepen Daarna was het woord aan de maritieme wereld. Vertegen-woordigers van de werkgroepen bespraken hun verwachtingen. Onderwerpen die voorbij kwamen waren: schone scheepvaart, wonen en werken op het water, digitalisering en big data evenals onbemand varen: “Het onbemande schip komt er. Het is goedko-per, veiliger en een stuk schoner.” Ook het ontwerpen en bouwen van schepen zal in de toekomst anders gaan verlopen: met behulp van intelligente systemen, virtual reality en robotica. “In 2050 bouwen we zogeheten zelf-configurerende schepen die van func-tie kunnen veranderen.” Dat de toekomst van ons allen op het water ligt, is klip en klaar al-dus Bas Buchner (voorzitter van de Stuurgroep Blauwdruk 2050): “In een tijd van zeespiegelstijging en overbevolking geeft de zee ruimte en mogelijkheden, zoals drijvend wonen, voedsel verbou-wen op en in het water en energie opwekken en opslaan.” De uitkomsten van de vergaderingen zijn uitgewerkt en vast-gelegd in het magazine ‘Blauwdruk 2050, de maritieme wereld voorbij de horizon’. Het NISS was zeer tevreden met de opgelever-de resultaten, vertelt Joke Korteweg namens het NISS-bestuur: “Dankzij de inzet, kennis en kunde van NMT hebben wij een sym-posium kunnen organiseren met een meerwaarde voor de gehele maritieme sector. Mede dankzij haar uitgebreide ledennetwerk was NMT in staat om het project de inhoudelijke kwaliteit en de breedte te geven die het NISS beoogde. Zo kon ons eeuwfeest een verrassend doorkijkje bieden naar de toekomst.” Meer informatie Sanne de Vleeschhouwer Innovation Manager T 088 44 51 032 E vleeschhouwer@maritimetechnology.nl “Het onbemande schip komt er. Het is goedkoper, veiliger en een stuk schoner” Online magazine of hard copy U kunt het magazine downloaden via www.niss100.nl. Wenst u een hard copy exemplaar te ontvangen, of wilt u meer weten over de totstandkoming van het magazine, neem dan contact op met NMT.


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above