Page 21

NMT Magazine 1, januari 2017

21 zoals eigen werkkleding, vervoer, gereedschap, specialisme, zelf-standigheid in uitvoering, meerdere opdrachtgevers, tariefstel-ling, organisatorisch kader etc. Onder de vlag van de VAR liepen echt ondernemerschap en schijnzelfstandigheid door elkaar. Nu is het de kunst die onafhankelijkheid inzichtelijk te maken en de echte werknemers eruit te halen. De Belastingdienst laat weten tegen situaties aan te lopen, waarin je met goed fatsoen de gezagsrelatie niet kunt uitsluiten. Bij een meerjarig bouwproject bijvoorbeeld lopen zzp’ers rond die dagelijks aangestuurd worden door uitvoerders. Dan wordt het lastig om het verschil met een werknemer te duiden. De maritieme sector kent veel verschillende soorten perso-neel, die in een zzp- of payrolling constructie zitten. Soms door tijdelijkheid van werk, soms willen mensen zelf niet in loondienst. Aantonen dat deze mensen geen werknemers zijn gaat verder dan dat ze geen kerstpakket ontvangen of niet welkom zijn bij het Sintfeest. Als een zzp lead engineer wekelijks verantwoording aflegt over planning en realisatie, hoeft dat niet te wijzen op werkgeversge-zag. Van belang is dat de instructiebevoegdheid van de opdracht-gever niet verder gaat dan het te behalen resultaat, en niet ook gaat over de manier waarop de engineer zijn werk doet. Naarmate de bijdrage van een zzp’er meer opgaat in het teamverband, is het moeilijker om werken buiten gezag aan te tonen. Intermediairs Regelmatig worden arbeidskrachten ingehuurd via een interme-diair. Dan kan er sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking, ook al is er geen leiding of toezicht bij de intermediair of de opdracht-gever. De fictie is echter niet van toepassing als je als opdrachtne-mer ondernemer bent. De Belastingdienst heeft een ‘Model van Tussenkomst’ ontwikkeld met een ‘light’ toets voor ondernemer-schap. Naast de basale elementen zoals KvK-inschrijving en BTW-nummer, vallen de volgende elementen hieronder: • Aansprakelijkheid: hoe is aansprakelijkheid geregeld voor fouten van opdrachtnemer? Ligt dit bij de zzp’er dan is dit een indicatie dat hij/zij ondernemer is • Anti-concurrentie: is men vrij om ergens anders aan de slag te gaan of beperkt de opdrachtgever via een onredelijke beper-kend concurrentie- en/of relatiebeding deze mogelijkheden? • Debiteurenrisico: Ligt het risico van non-betaling door de opdrachtgever bij de zzp’er? • Afhankelijkheid: als de zzp’er hoofdzakelijk en langdurig werkzaam is voor dezelfde intermediair komt hij niet door deze toets heen Veilige koers varen in een onzekere wereld De zekerheid voor opdrachtgevers dat gewerkt wordt ‘buiten dienstbetrekking’ verdween met de afschaffing van de VAR. De Belastingdienst zet de volgende bakens, als het gaat om het varen van een veilige koers in een onzekere wereld: • Zorg dat je niet in de sfeer komt van uitbuiting of economische afhankelijkheid • Voorkom evidente schijnzelfstandigheid doordat iemand vol-strekt vergelijkbaar is met eigen werknemers Voor de loonheffing zijn alleen de elementen loon, arbeid en gezag bepalend. Veel vragen van de NMT-leden hebben betrek-king op het inkopen van materieel inclusief installatie, waarbij op voorhand niet duidelijk is wie de installatie voor de leverancier komt verzorgen. Voor de Belastingdienst kan het hier heel goed gaan om een levering waarbij het personeel opgaat in de levering van het goed. Van een arbeidsrelatie is dan geen sprake. Belangrijk is te weten dat veel vragen vanuit de praktijk niet direct worden opgeroepen door de Wet DBA maar door de WAV, WAS of Wet Werk & Zekerheid. Maar dat is een onderwerp waarvoor een afzonderlijke bespreking nodig is. www.rijksoverheid.nl/documenten www.belastingdienst.nl DOSSIER “Veel vragen hebben betrekking op het inkopen van materieel inclusief installatie” Meer informatie Annette Opstal Human Capital Manager T 088 44 51 042 E opstal@maritimetechnology.nl


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above