Page 7

NMT Magazine 1, januari 2017

Vaart maken met opzetten van de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw NMT is lid geworden van De Nederlandse Associatie (DNA). Lidmaatschap van DNA levert vakkennis op om als bran-chevereniging 7 verder te professionaliseren en zo nog meer in dienst van de leden te kunnen opereren. DNA is een vereniging van, voor en door verenigingen en verenigt brancheverenigingen, beroepsverenigingen, federaties, paritaire organisaties, fondsen en ledenorganisaties. De organisatie orga-niseert onder andere bijeenkomsten op het gebied van diverse thema’s die vanwege de relatie met de sector relevant zijn voor NMT. Naast NMT zijn ook andere maritieme brancheverenigingen lid van DNA, zoals: HISWA, KVNR, Koninklijke BLN-Schuttevaer en Vereniging van Waterbouwers. www.denederlandseassociatie.nl NIEUWS Een belangrijke doelstelling in het jaarplan voor 2016 was om budget beschikbaar te krijgen voor de Subsidierege-ling Duurzame Scheepsbouw (SDS). NMT heeft dit verzoek vorig jaar voorgelegd aan het Ministerie van Economische Zaken maar kreeg nul op het rekest. De Tweede Kamer onderkende het belang van innovatiesteun voor de Neder-landse scheepsbouw en stemde voor een wijziging op de begroting (een amendement), zodat 5 miljoen euro budget beschikbaar kwam voor deze regeling. Het amendement was ingediend door lid van de Tweede Kamer Eppo Bruins van de ChristenUnie. Versnellen introducties De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verla-ging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies aan boord van verschillende scheepstypen voor zee en binnenwateren. Andere oplossingen, die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip gedurende de levensduur, vallen tevens onder de beoogde regeling. De SDS biedt oplossingen voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie veel te traag op gang ko-men. De scheepvaart is per vervoerstonmijl een schone vervoers-modaliteit, maar kan veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Neder-landse delta en kust, maar ook wereldwijd middels export. De ordergebonden regeling draagt bij aan een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. Zonder de SDS zou Nederland achter-stand oplopen in de concurrentie met onder meer Duitsland, dat een vergelijkbare regeling heeft. Net als bijvoorbeeld de Duitse overheid kan de Nederlandse overheid met deze regeling de sec-tor steun in de rug geven om grensverleggende en innovatieve oplossingen versneld te verwerken. Dit geldt zowel voor unieke schepen of eerste schepen van een serie, die daarmee prototypes zijn. Streven naar regeling voor drie jaar Er is uitsluitend voor 2017 budget gereserveerd door het Minis-terie van Economische Zaken. NMT streeft naar budget voor een regeling die tenminste drie jaar van kracht is, om de sector gedu-rende de komende magere jaren een innovatie impuls te kunnen blijven bieden. Deze wens zal worden ingebracht in de plannen van een nieuw kabinet. De regeling moet door het ministerie in overleg met NMT nog worden uitgewerkt en zal pas na het eerste kwartaal in werking treden. www.maritimetechnology.nl/standpunten NMT lid geworden van DNA


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above