Page 9

NMT Magazine 1, januari 2017

9 NIEUWS Op 10 oktober 2016, tijdens de Dag van de Duurzaamheid, is aan boord van de Borelli, een binnenvaartschip dat duur-zaam omgebouwd is met o.a. een dieselektrische voort-stuwing, het totaal aantal door NMT verzamelde duur-zame maritieme oplossingen bekend gemaakt. Maar liefst 178 oplossingen zijn overhandigd aan Salima Belhaj (D66) en Brigit Gijsbers (Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Met dit aantal laat de maritiem-technologische sector zien diverse maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen. Meteoroloog Margot Ribberink van Meteo Group (aangesloten bij brancheorganisatie NMT) ging ter introductie in op de gevolgen van klimaatverandering, zoals de zeespiegelstijging en orkanen. Vervoer over water is zoals bekend veel minder vervuilend dan vervoer over de weg en door de lucht, maar het kan en moet nog schoner. Tal van duurzame maatregelen waar nationaal, Europees en inter-nationaal over wordt gesproken, zijn op dit moment ook al écht mogelijk, zowel voor de zeevaart als de binnenvaart. Salima Belhaj (Tweede Kamerlid D66) en Brigit Gijsbers (Directeur Maritieme Zaken Ministerie van Infrastructuur en Milieu) ontvin-gen de 178 oplossingen van Hans Voorneveld (voorzitter NMT). Na ontvangst beaamden zij het belang van duurzame oplossingen en lieten zij hun waardering blijken over de positieve ontwikkelin-gen binnen de sector. NMT wil niet alleen het duurzame potentieel van de sector tonen, maar ook haar leden bewuster maken van het belang van duurzaamheid en de marktkansen die het oplevert. Dit doet de brancheorganisatie door de verzameling oplossingen op www.sustainable-maritime-solutions.nl continu uit te brei-den en duurzaamheid tijdens de activiteiten onder de aandacht te brengen. NMT is van mening dat de politiek op verschillende manieren de inzet van de duurzame maritieme oplossingen kan stimuleren en versnellen zoals werd benadrukt door Hans Voorneveld. Eén daarvan is de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (zie pagina 7). www.sustainable-maritime-solutions.nl Maritieme Monitor 2016: roerige tijden Met een stijging van de toegevoegde waarde en export, maar een slechtere ontwikkeling van de arbeidsmarkt ten opzichte van Nederland presteerden de maritieme bedrijven in 2015 stabiel in deze roerige tijden. De toege-voegde waarde van de maritieme cluster steeg 3,9%, de totale werkgelegenheid daalde met 0,5%. Dat staat in de Maritieme Monitor 2016. De Havenmonitor 2015 geeft een beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse zeeha-vens. Rutger Pol, plaatsvervangend directeur Maritieme Zaken van het ministerie heeft 8 december 2016 namens minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de monitoren aan Wim van Sluis (voorzitter NML) en Ronald Paul (voorzitter BOZ) overhandigd. Wim van Sluis over de monitor: “Op het eerste gezicht lijken de cijfers positief, maar voor het eerst in jaren doet de maritieme sector het zichtbaar slechter dan de landelijke economie. Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat deze cijfers 2015 beslaan. Voor 2016 verwachten wij een ander beeld.” Toegevoegde waarde en werkgelegenheid De directe toegevoegde waarde van alle maritieme sectoren samen bedroeg in 2015 ruim 18,7 miljard euro. Via aanpalende sectoren kwam daar indirect nog 5 miljard euro bij. De cluster genereert daarmee 3,5% van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product. De directe en indirecte productiewaarde van de maritie-me sectoren bedroegen bijna 55 miljard euro. Gezamenlijk boden de maritieme sectoren in 2015 werk aan 265.000 personen. Dat is 3,0% van de Nederlandse werkgelegenheid. De totale export bedroeg circa 24,4 miljard euro. Dat is ruim 4,4% van de totale Nederlandse export aan goederen en diensten. In 2015 investeerde de maritieme sector 3,9% van de toegevoeg-de waarde terug in innovatie. De nationale ambitie is 2,5%. Het gemiddelde in Nederland is 1,5%. Lage olieprijs De lage olieprijs in 2015 heeft uiteenlopende effecten binnen de verschillende sectoren van de maritieme cluster. Zo kampt de offshore sector met dalende opdrachten door het wegvallen van investeringen door offshore olie- en gasbedrijven. Ook de scheepsbouw en de maritieme toeleveranciers worden hierdoor (negatief) beïnvloed. Voor de zeevaart, binnenvaart en visserij leiden de dalende olieprijzen juist tot lagere brandstofkosten en daarmee tot een stijging van de toegevoegde waarde. Dit zegt echter niets over de winstgevendheid. Door overcapaciteit in de zeescheepvaart en binnenvaart, gecombineerd met een amper groeiende wereldhandel en zwakke Europese groei, is er als sinds de start van de crisis in 2008 sprake van zeer lage en voor veel ondernemingen verlieslatende vrachttarieven. Tot nu toe blijft herstel van de tarieven uit. www.maritiemland.nl 178 duurzame maritieme oplossingen tijdens Dag van de Duurzaamheid


NMT Magazine 1, januari 2017
To see the actual publication please follow the link above