MIIP: Forum Europa

Forum Europa is een van de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) die jaarlijks worden georganiseerd door het Innovation Council van Nederland Maritiem Land (NML) en het Ministerie van Economische zaken. De inhoudelijke werkzaamheden voor dit project worden uitgevoerd door Netherlands Maritime Technology. Het doel van het project is om maritieme aansluiting tot Horizon 2020 en Horizon Europe (de R&D programma’s van de Europese Unie) te behouden en invloed uit te oefenen op de invulling van de opvolger hiervan (Framework Programme 9).

Achtergrond

De concurrentiekracht van de Nederlandse maritieme cluster berust op het vermogen om voorop te lopen in het aanbieden van innovatieve, duurzame en veilige producten en diensten aan de maritieme sectoren wereldwijd. Om dat vol te houden zijn investeringen nodig in de gehele keten van fundamenteel onderzoek tot innovatie van producten, productieprocessen en diensten. De maritieme sector heeft een aantal keuzes gemaakt in de thema’s en kennisgebieden die van belang zijn voor de maritieme industrie. Die keuzes zijn beschreven in het Maritieme Kennis en Innovatie Contract 2018 – 2020. Die agenda wordt gerealiseerd door het uitvoeren van projecten op regionaal, nationaal en Europees niveau, in samenwerking tussen bedrijven en Nederlandse maritieme kennisinstellingen en deels met buitenlandse bedrijven en kennisinstellingen. Hierbij wordt getracht optimaal gebruik te maken van de geboden mogelijkheden door Horizon 2020 en vanaf 2020 daarop Horizon Europe, het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Door middel van het Horizon 2020 en het Horizon Europe wil de Europese Commissie kennisontwikkeling en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en in de academische wereld.

De Nederlandse maritieme cluster heeft volop ingezet op deelname aan de 2017 en 2018 calls van het Horizon 2020 programma. Het aantal Nederlandse deelnemers in de ingediende voorstellen voor de calls 2018 was wederom aanzienlijk. Onder de deelnemers waren er meerdere bedrijven die voor de eerste keer meededen aan Europese consortia. De verrichte analyse van EU-werkprogramma’s en de voorlichtingsactiviteiten van Forum Europa in 2018 hebben bijgedragen aan een goede startpositie van de maritieme bedrijven en organisaties in Nederland. Tevens heeft de maritieme cluster invloed op de eerste plannen voor het volgende kaderprogramma Horizon Europe middels deelname in nationale en Europese werkgroepen en in netwerken. In 2018 is de WATERBORNE TP organisatie opnieuw gestructureerd en versterkt. Er is een belangrijke bijdrage geleverd vanuit Nederland aan de ontwikkeling van een nieuwe WATERBORNE TP Research en Development strategie. Die dient als input voor het ontwikkelen van de werkprogramma’s van Horizon Europe.

Voortzetting van een sterk Nederlands Forum Europa netwerk voor kennisdeling, beïnvloeding, informatievoorziening en projectontwikkeling vanuit het Innovatiecouncil heeft daarom een breed draagvlak. Om aansluiting te houden bij de calls in 2019 en 2020 en om invloed uit te oefenen op het Horizon Europe programma is ook in 2019 inspanning nodig op de volgende sporen:

1. Het intern afstemmen van Nederlandse wensen voor de eerste plannen van Horizon Europe. Het voorbereiden van de inbreng van resultaten daarvan in het technologieplatform WATERBORNE TP, in andere Europese fora, rechtstreeks via de nationale Klankbordgroep Horizon 2020 Transport en mogelijk Europese Blue Growth fora. De werkzaamheden omvatten eveneens actieve participatie in de werkgroep Europa van de Topsector Water en Maritiem.

2. Het geven van voorlichting aan Nederlandse partijen over het 2019 en 2020 werkprogramma en het delen van informatie over en ervaringen met lopende programma’s. Bijzondere aandacht is nodig voor mkb-instrumenten. Dit jaar worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd en worden bedrijven actief benaderd om de mogelijkheden en nut van deelname aan Europese consortia onder de aandacht te brengen.

3. Het zorgdragen dat Nederlandse organisaties en bedrijven elkaar en competente Europese partners vinden in het maken van plannen voor projecten, die passen bij de Nederlandse ambities. Dit kan gekoppeld worden aan sessies en seminars in het kader van het TKI Maritiem en het Platform Schone Scheepvaart.

Een sterk Forum Europa netwerk biedt de stakeholders een basis om in Horizon 2020 en Horizon Europe de sterke positie van de Nederlandse maritieme cluster voort te zetten. Deelname aan Europese programma’s en projecten biedt, aanvullend op de nationale initiatieven, de mogelijkheid om de doelstellingen in het Innovatie Contract te verwezenlijken. De financiering vanuit de EC is een belangrijke aanvulling op de bescheiden eigen middelen voor versterking van de kennisbasis. De projecten kunnen ook invulling geven aan de behoefte van bedrijven aan industrieel onderzoek en innovatie, zoals onderkend is in de agenda van de topsector Water en Maritiem.

Doelstelling

De doelstelling van Forum Europa is de beïnvloeding van de agenda van het Horizon Europe werkprogramma, het geven van voorlichting en het bevorderen van deelname aan Europese RD&I projecten teneinde een sterke kennis en innovatiepositie van de Nederlandse maritieme cluster van bedrijven en kennisinstellingen te handhaven. Dit zal worden bereikt door het verzamelen van reacties op de eerste plannen voor Horizon Europe, een actieve opstelling in de agendavorming van en WATERBORNE TP, het geven van voorlichting over het lopende werkprogramma en het stimuleren van deelname van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen aan Europese research, development en innovation (RD&I) programma’s.