MIIP: Maritieme Support voor Wind op Zee

Het project “Maritieme Support voor Wind op Zee” is een van de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) die jaarlijks worden georganiseerd door het Innovation Council van Nederland Maritiem Land (NML) en het Ministerie van Economische zaken. Dit project wordt in het kader geplaatst van de doelstellingen van het Topconsortium voor Kennis & Innovatie (TKI) Wind op Zee.

Achtergrond

Het TKI Wind op Zee heeft een kennis en innovatie agenda opgesteld waarin de thema’s zijn beschreven voor onderzoek en innovatie in 2016-2019. Het hoofdthema is “to support the transition to low carbon, reliable and affordable energy system”. Dit is uitgewerkt in drie doelstellingen voor wind op zee: kostenreductie en optimalisatie, integratie in energiesystemen en offshore wind in de omgeving. Het TKI Wind op Zee heeft de maritieme sector in het TKI seminar “Blauwe Toekomst” uitgenodigd mee te denken over haar inbreng in de invulling van deze doelstellingen. De sector begint niet blanco maar heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen en gebruiken van schepen en systemen benodigd voor het installeren en onderhouden van windmolenparken inclusief infrastructuur onder water. Bedrijven die daarin actief zijn geven aan dat er desondanks ruimte is voor optimalisatie van de bestaande aanpak en voor ontwikkeling van nieuwe concepten binnen het gekozen thema, bijvoorbeeld de aanleg en het multifunctioneel gebruik van een energie eiland. Om een basis te leggen voor de inbreng van de maritieme sector in het bereiken van de doelen van het de offshore wind sector is het wenselijk een verkennende studie uit te voeren.

Wat is er eerder al gedaan?

In afgelopen jaren is het tempo van de bouw van windmolenparken gestegen en zijn de kosten van installatie en onderhoud teruggebracht. Windenergie op zee is een volwassen markt met een aantal sterke spelers rond de Noordzee. De sterke expansie van windmolenparken op de Noordzee levert een stevige basis voor optimalisatie, voor kostenreductie en voor meedenken over nieuwe concepten voor windmolenparken.

Benodigde vervolgstappen

Op basis van de kennis en expertise die bij Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen is opgebouwd bij het realiseren van windmolenparken op de Noordzee kan de maritieme sector samen met internationale partners stappen zetten op de volgende gebieden:

  • Ontwikkeling van nieuwe gespecialiseerde schepen en tools voor installatie, onderhoud en verwijdering;
  • Optimalisatie van het installatieproces door verbetering van instrumentatie en monitoring en toepassingen van Artificial Intelligence en Big Data Analytics;
  • Onderzoek naar optimalisatie van de infrastructuur (bv. havens en offshore faciliteiten) en de logistieke keten;
  • Ontwikkeling van nieuwe methoden, en equipment voor onderhoud die het proces versnellen, de kosten verlagen, de werkbaarheid verhogen of minder belasting voor het milieu leveren;
  • Verbeteren van de veiligheid en crew performance (zoals human factors) mede door verbeterde trainings- en instructiemogelijkheden;
  • Ontwikkelen en demonstreren van (autonome) robot technologie voor het uitvoeren van inspecties en reparaties.

Door pre-competitieve samenwerking van bedrijven en kennisinstellingen in de internationale ketens wordt een basis gelegd voor realisatie van deze doelen. Die realisatie komt tot stand in competitie binnen de bedrijven. Om de basis te leggen is een inventarisatie van de huidige stand van zaken gewenst en een verkenning van mogelijkheden van samenwerking tussen internationale ketenpartners op genoemde gebieden.

Doelstelling

De doelen van het beoogde MIIP project “Maritieme support voor Wind op Zee” zijn:

  • Samen met ketenpartners in Nederland en rondom de Noordzee na gaan waar kostenreductie en efficiencyverhoging haalbaar is op het gebied van aanleggen infrastructuur, installeren en monitoren / onderhouden van windmolenparken;
  • Met deze ketenpartners pre-competitief ideeën uit werken om op genoemde gebieden verbeteringen tot stand te brengen die kunnen leiden tot samenwerkingsprojecten;
  • Het potentieel van de maritieme sector voor nieuwe concepten van wind op zee (energie eiland, energieopslag, multifunctioneel gebruik van windparken) in kaart brengen;
  • Een bijdrage leveren aan de MKIA doelstellingen “Winnen op Zee” en “Slim en veilig varen”.

Je kunt meer lezen over het TKI Wind op zee op www.topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee.