Yacht Builders Academy, hét (kennis-)centrum voor innovatie en vakmanschap binnen de jachtbouw

De Yacht Builders Academy (YBA) is een samenwerkingsplatform van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het verhogen van de kwalitatieve- en kwantitatieve in-en uitstroom in de jachtbouwsector.

Door de krachten te bundelen en gezamenlijk te investeren, versterken de drie gelederen elkaar. In mei 2017 werd bekend dat de Yacht Builders Academy haar plannen kan gaan uitvoeren. Er is voor vier jaar tijd en geld beschikbaar vanuit onder andere het Regionaal Investerings Fonds (RIF) om uit te groeien tot hét (kennis-)centrum voor innovatie en vakmanschap binnen de jachtbouw in Noordwest-Nederland met unieke jachtbouwopleidingen en modules voor jongeren en volwassenen. Gezamenlijk zijn er plannen gemaakt die er in 2021 toe moeten leiden dat er een zelfvoorzienend internationaal Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de jachtbouw is gerealiseerd. Bij de start van de Yacht Builders Academy zijn er 36 partners aangesloten en dit aantal groeit.

De strategische pijlers & het samenwerkingsplatform

De YBA organisatie bevat vier pijlers die op een stevig fundament staan, namelijk de samenwerkende partners binnen het YBA. Die samenwerking is voorwaardelijk om kennisuitwisseling tussen ondernemingen, overheden en onderwijs in het netwerk te faciliteren.

1. Kenniscentrum Jachtbouw
Het onderdeel kenniscentrum ziorgt voor een permanent aanbod aan activiteiten die alles met kennisontwikkeling en kenniscirculatie te maken hebben.

2. Onderwijsontwikkeling en doorlopende leerlijnen
Binnen deze pijler werken onderwijs en bedrijfsleven samen aan onderwijsinhoud, maar ook aan vormen van afstandsleren en e-learning. We gaan de verbinding aan met vmbo en hbo, door betekenis te hebben voor elkaar en inhoudelijk de krachten te bundelen in doorlopende leerlijnen.

3. Instroombevordering
Hieronder vallen activiteiten met als doel meer studenten te krijgen in de scheeps- en jachtbouw. Vraag en aanbod registreren en bemiddelen tussen bedrijven en leerlingen. Vanuit dit onderdeel werken we ook aan de promotie voor de sector en opleidingen.

4. Leven Lang Leren
Als innovatief centrum willen wij een rol spelen, met een continu aanbod voor alle werkenden/(vak)volwassenen in de jachtbouw, door ze regelmatig kort bij te scholen op specialismen of leer-ontwikkelvraagstukken.

Rol NMT

NMT is als partner nauw betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen van de YBA.

  • De Stuurgroep van de YBA zet de kaders uit, bewaakt het overall proces, monitort de ontwikkeling en de uitvoering van het plan van aanpak, stelt begrotingen vast en bepaalt welke projecten worden aangegaan. Namens het bedrijfsleven en brancheorganisaties heeft Annette Opstal zitting in deze Stuurgroep.
  • De Werkgroep Platform / Netwerk verzorgt de structuur voor het fundament van de YBA. De werkgroep brengt de behoeften, wensen en kennis van de partners in kaart en zorgt voor borging hiervan binnen de verschillende werkgroepen. Daarnaast volgt de werkgroep binnengekomen verzoeken van potentiele partners op en onderneemt initiatieven om (gericht) nieuwe partners te werven op basis van inhoudelijke behoefte binnen werkgroepen. Annette Opstal fungeert als projectleider voor deze werkgroep.
  • NMT is betrokken bij een aantal werkgroepen binnen de pijlers om inhoudelijk mee te denken of behoeften van haar achterban kenbaar te maken.

Meer informatie 

www.yachtbuildersacademy.com

Bekijk hier de nieuwsbrief van juni.

Lees hier het artikel ‘Onderwijsinspectie: voorbeeldige samenwerking tussen Friese Poort en bedrijven‘ dat op 22 februari 2019 verscheen in de Leeuwarder Courant.