ARCHIEF

Antidumpingmaatregelen staal

Geruime tijd voert de Europese staal federatie (Eurofer) een strijd tegen oneerlijke concurrentie van China, dat een overcapaciteit aan staalproductie dumpt tegen lagere prijzen op de Europese markt. Daarbij heeft Eurofer meerdere malen een aanvraag ingediend op het instellen van importheffingen volgens de antidumping- en antisubsidiemaatregelen van de EU.

Vanaf 7 oktober 2016 zijn er door de Europese Commissie ook voorlopige importheffingen ingesteld op warmgewalst plaatstaal uit China. Deze heffingen lopen uiteen van 20% voor platen tot 10 millimeter dikte en 70% van platen vanaf 10 millimeter dikte. Door de importheffing komt de prijs van Chinees staal hoger te liggen dan Europees staal. Dit is gunstig voor de Europese staalproducenten, maar ongunstig voor onze leden omdat deze staalsoorten veelvuldig gebruikt worden binnen de scheepsbouw.

Kijkend naar de prijsontwikkeling van staal valt op dat deze een stijging vertoont (zowel direct na de aanvraag als na de instelling van voorlopige importheffingen). Daarnaast is de geldigheidsduur van offertes flink verkort, soms tot enkele uren. Kortom, de financiële risico’s voor scheepswerven nemen toe. De importheffingen waren bedoeld om een gelijk speelveld te creëren op de staalmarkt, maar lijken voor de scheepsbouw juist verstorend te werken.

Standpunt NMT

Evenals de Nederlandse overheid bepleit NMT een level-playing field en een open markt. NMT is daarom tegen het gebruik van antidumpingmaatregelen. Als toch overwogen wordt antidumpingheffingen in te stellen, dan is het belangrijk dat in het onderzoek naar marktverstoring de volgende zaken in acht worden genomen:

1. een heldere afbakening (wanneer is er sprake van marktverstoring)
2. een transparante afweging van belangen (niet alleen van importeurs, maar ook andere belanghebbende partijen zoals industriële afnemers en consumenten)
3. meer inspraak van belanghebbende partijen op de effectenanalyse (deze is nu erg ondoorzichtig)

NMT heeft geen inzicht in de gegevens van de huidige importheffingen op scheepsbouwstaal, omdat we ons niet op tijd hebben  kunnen aanmelden als belanghebbende. Voor toekomstige antidumping aanvragen ontvangt NMT nu automatische een melding zodat we tijdig een afweging kunnen maken of we deel willen nemen als belanghebbende.

Er bestaat een bezwaarprocedure, een zogenaamde ‘interim review’ maar de kans op succes is klein. We hebben hiervoor een brede steun nodig binnen Europa om tegenwicht te bieden aan de staalindustrie. Via SeaEurope en direct bij onze collega brancheverenigingen van andere Europese lidstaten hebben we de bereidheid en haalbaarheid gepolst om een interim review procedure op te starten, we vinden daar echter onvoldoende steun om succesvol te kunnen zijn.