Asbest

Schepen die opgeleverd zijn na 1 juli 2002 mogen geen asbest of asbesthoudende materialen bevatten. Dit is bepaald door SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea, Hoofdstuk.II-1, Reg. 3.5.2). Na 1 januari 2011 is asbest volgens SOLAS geheel verboden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een instructie opgesteld voor scheepseigenaren, werven en klassenbureaus om aan te geven hoe zij aan kunnen tonen dat een schip geen asbest bevat. De instructie dient als basis voor het uitgeven van het veiligheid constructie certificaat.

Nederlandse instructie

Onderdeel van deze instructie is het uitgebreid afnemen van monsters en het testen van onderdelen die mogelijk asbest kunnen bevatten. Voor deze procedure is gekozen, omdat schepen ondanks de eisen uit de SOLAS conventie toch nog asbest kunnen bevatten.

Asbestvrij-verklaring

Op basis van het hierboven gestelde, kan aangenomen worden dat schepen die tegenwoordig in Nederland gebouwd worden in principe asbestvrij zijn. Voorwaarde hiervoor is echter wel dat de bedrijven conform de Nederlandse wetgeving en de eisen opgelegd vanuit REACH kunnen aangeven dat producten, geïmporteerd van buiten de Europese Unie, geen asbest bevatten.

Een in Nederland nieuw gebouwd schip wordt als asbestvrij beschouwd mits de werf in zijn bedrijfsvoering kan aangeven dat zij een actief beleid voert om het onbedoeld importeren en toepassen van asbesthoudende producten tegen te gaan. Monsters afnemen van het schip, zoals aangegeven in de Instructie van de Nederlandse overheid, is dan niet noodzakelijk om tot uitgifte van een asbest vrij certificaat te komen.

In 2015 heeft de Nederlandse overheid een nieuwe risicocategorisering in werking laten treden. Onder dit regime valt het werken aan schepen binnen risicocategorie 2 waardoor bij werken met asbesthoudende materialen altijd een gecertificeerd asbestsaneerbedrijf ingeschakeld moet worden. Ook in de gevallen waarbij geen asbest blootstelling plaats vindt, zoals bij het werken met pakkingen. Dit vertraagd de uitvoering van de werkzaamheden en brengt onnodige kosten met zich mee waardoor Nederland onaantrekkelijker wordt voor scheepseigenaren om onderhoud uit te laten voeren.

De huidige asbestregelgeving en risicocategorisering is afgestemd op gebouwen en zorgt voor knelpunten bij industriële toepassingen van asbesthoudende materialen. Vanuit de industrie is er de wens om tot meer praktische werkwijzen te komen als het gaat om asbest in een industriële omgeving, met name in het geval van pakkingen. Verschillende industriële partners (procesindustrie, olie- en energiemaatschappijen, etc.) werken samen binnen Stichting VIA om dit op een veilige manier te bewerkstelligen zonder risico op blootstellingen voor werknemers. Hierover is men in overleg met het ministerie en de inspectie SZW en stichting Ascert. NMT is aangesloten bij Stichting VIA en zet zich in voor de belangen van de scheepsbouw industrie.

Procedures voor veilig werken met asbesthoudende materialen staan in het NMT Arbopraktijkboek Scheepsbouw.