Exportfinanciering

Onze sector is een kapitaalintensieve sector waarbij kapitaalgoederen met grote regelmaat over de grens worden geëxporteerd. Deze export levert veel werk op, maar soms zijn er ook risico’s bij transacties die afgedekt dienen te worden met een verzekering of garantie. Pas dan kan een dergelijke transactie tot stand komen. De Nederlandse Staat kent instrumenten om de risico’s bij de financiering van exporttransacties te beperken, zoals andere landen deze ook kennen. Belangrijkste instrumenten zijn de Exportkredietverzekering (EKV), Exportkredietgarantie (EKG) en de Werkkapitaaldekking. Daarnaast zijn er ook instrumenten beschikbaar in de private markt. Exportfinanciering is een belangrijk item voor NMT-leden.

Belang leden

Goede toegang tot publieke financiering is van groot belang voor de leden van NMT. Financiering wordt in toenemende mate belangrijk bij het binnenhalen van opdrachten en het internationale level playing field speelt daarbij een grote rol. De business case is leidend, maar instrumenten voor exportfinanciering in Nederland moeten dan ook goed aansluiten bij de vraag van de bedrijven en de gangbare internationale praktijk. De Nederlandse Staat (middels Atradius Dutch State Business) heeft de afgelopen jaren haar instrumentarium gemoderniseerd om op de vraag aan te sluiten. Deze ontwikkeling is positief, maar er zijn wel zorgen over het Nederlandse verdienvermogen middels export en het internationale level playing field.

Waar staat NMT voor?

NMT benadrukt de volgende punten rondom exportfinanciering:

  • De overheid moet het internationale level playing field tussen Export Credit Agencies (ECA’s) goed in de gaten houden. Zij moet zo veel mogelijk bindende internationale afspraken maken en daarbij juist landen zoals China betrekken, die een bedreiging vormen voor eerlijke concurrentie op het gebied van exportfinanciering
  • De overheid moet ervoor zorgen dat het instrumentarium vraaggericht is en niet versnipperd over diverse regelingen. Het combineren van regelingen om te komen tot financiering die zorgt dat een order binnengehaald kan worden, is zeer belangrijk
  • NMT ondersteunt de opzet van het nieuwe Invest-NL als krachtenbundeling aan de publieke kant, maar vraagt daarbij in de uitwerking wel aandacht voor het echt effectief maken van de ‘één loket gedachte’, de doorlooptijd en grootte van transacties (ook ruimte voor kleinere transacties), een sterke samenwerking met FMO en de begeleiding van contact naar contract. Export dient een belangrijke pijler te zijn
  • NMT steunt de introductie van het CIRR instrument in Nederland, want dit draagt bij aan een level playing field met andere landen (waar dit instrument ook bestaat). In de praktijk maakt NMT zich echter zorgen over de uitwerking van het Nederlandse CIRR instrument
  • Internationale Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is prioriteit voor NMT. MVO toetsen moeten echter wel realistisch worden toegepast bij exportfinanciering.

Klik hier voor een overzicht van relevante subsidies en financieringen