Inwerkingtreding aanpassing btw nultarief voor zeeschepen

Per 1 januari 2019 zijn zeeschepen in Nederland niet meer per definitie vrijgesteld van btw. Het btw-tarief van 21% wordt van toepassing voor alle leveranties en diensten aan zeeschepen, behalve als aangetoond kan worden dat het schip voor tenminste 70% op volle zee ingezet wordt (waarbij ‘volle zee’ gedefinieerd is als ‘buiten de 12-mijlszone’). De komende periode vindt overleg plaats hoe dit geadministreerd dient te worden en dus ook hoe NMT leden hiermee om dienen te gaan.

Netherlands Maritime Technology (NMT) is blij dat de inwerkingtreding van de aanpassing van het btw nultarief dat momenteel geldt voor (werkzaamheden aan) alle zeeschepen in Nederland is uitgesteld met een jaar. De wijziging blijft onderdeel van het Belastingplan 2018, maar toepassing ervan wordt pas van kracht per 1 januari 2019. Bovendien zal de eerste helft van 2018 benut worden voor overleg tussen de overheid en de maritieme sector over een goede uitvoerbaarheid van de nieuwe btw-wetgeving. Dit is het resultaat van een amendement en motie die 23 november 2017 met brede steun in de Tweede Kamer zijn aangenomen. NMT heeft zich hiervoor op de achtergrond samen met een aantal maritieme belanghebbenden ingezet.

Achtergrond

In het Belastingplan 2018 van de Rijksoverheid is een wijziging van de btw-tariefbepaling met betrekking tot zeeschepen voorzien. Op dit moment is een 0%-tarief van toepassing op alle leveranties aan zeeschepen. Het Europese Hof van Justitie heeft in een procedure tegen Frankrijk bepaald dat de kwalificatie van een schip als zeeschip niet voldoende is voor toepassing van het nultarief, maar dat het schip ook daadwerkelijk op volle zee gebruikt moet worden. De Europese Commissie heeft ook aan Nederland gevraagd de btw-wetgeving aan te passen aan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Nederland geeft hier uitvoering aan middels bovenstaande aanpassing.

Wat is het standpunt van NMT?

NMT begrijpt dat de aanpassing van het btw-nultarief voor zeeschepen noodzakelijk is als gevolg van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Voordat de nieuwe btw-wetgeving in werking treedt, benadrukt NMT echter de volgende zaken richting de overheid:

  • Zorg in overleg met de sector voor duidelijkheid hoe deze wijziging in wetgeving toegepast dient te worden in de praktijk. De ‘bedoeling’ van het schip moet daarin als belangrijk uitgangspunt meegenomen worden;
  • Houd de administratieve lasten minimaal voor de reder (die moet aantonen dat een schip op volle zee wordt ingezet), werf en toeleverancier. Zorg ook dat de afspraken eenduidig zijn om het risico van een btw naheffing te voorkomen;
  • Voorkom nadelige gevolgen van eventuele grotere benodigde voorfinanciering door de toepassing van 21% btw;
  • Zorg voor goede voorlichting over de gevolgen van de wijzigingen in de btw-wetgeving voor zeeschepen.

NMT houdt je op de hoogte van de vorderingen in het overleg met de overheid. Mogelijk komt er nog een uitvraag onder de leden.