Launching Customer rol van de overheid

De Nederlandse scheepsbouw heeft een lange traditie van bouw van schepen voor de overheden. De ontwikkeling van schepen voor de Koninklijke Marine wordt gedaan in het zelfscheppende marinebouwcluster, waarin Defensie, kennisinstituten en industrie in hecht samenspel elkaar versterken. Daardoor worden in Nederland ‘state-of-the-art’ marineschepen ontwikkeld, onderhouden en gebouwd tegen een kostprijs die nergens zo laag is. Daarnaast is de Rijksrederij een grote opdrachtgever voor geavanceerde en groene schepen. Door in de schepen voor defensie en andere overheidstaken de nieuwste technologie te verwerken kan de industrie zich vanuit een innovatieve thuismarkt beter profileren op de exportmarkt.

Toelichting

Nederland bereidt de vervangingen voor van een belangrijk deel van haar marinevloot. Dat omvat fregatten, mijnenbestrijdingsvaartuigen, onderzeeboten en een Joint Support Ship. De Nederlandse industrie is als onderdeel van de zelfscheppende marinebouwcluster in staat deze eenheden te leveren. De Nederlandse marinebouwcluster kan alleen zelfscheppend blijven en haar handelingsvermogen verder versterken als die innovatieve nieuwbouwprojecten met de Koninklijke Marine als launching customer ook daadwerkelijk in opdracht worden gegeven. Dat geeft een ongekend innovatie spin-off en daarmee concurrentiekracht en dus exportvermogen aan heel de Nederlandse maritieme sector. Zo kon het afgelopen decennium het Marinebouwcluster 80% van haar omzet halen uit export. Dit was essentieel omdat Defensie in die periode nauwelijks orders kon plaatsen. Deze export was volledig gebaseerd op scheepstypen waarvan de Koninklijke Marine eerder wél de launching customer was.

Daarnaast is de Rijksrederij bezig met een omvangrijk vervangingsprogramma. Deze schepen opereren voor een belangrijk deel op Nederlandse binnen- en kustwateren en hebben daarmee een voorbeeldfunctie op het gebied van emissiereductie en duurzaamheid. Bovendien draagt  emissiereductie bij aan de maatschappelijke doelstellingen op het gebied van klimaat en leefmilieu. De Nederlandse industrie draagt bij aan het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor aandrijving en energiehuishouding van deze schepen en vraagt daarbij om ambitie van de Rijksrederij in het stellen van eisen.

Belang voor NMT-leden

Het belang voor de leden is om te leveren aan een innovatieve thuismarkt en haar innovatieve technologie als eerste op de schepen van de overheid toe te passen. Dit biedt een basis voor versteviging van haar exportpositie.

Doelstellingen NMT

NMT wil bereiken dat de overheden oog hebben voor het belang van haar launching customerpositie, waarmee de Nederlandse werven en toeleverende industrie zich beter kunnen positioneren in een zeer competitieve internationale markt.

Rol NMT

NMT fungeert als verbindende factor tussen de industrie, defensie en onderzoeksinstituten. NMT draagt zorg voor informatievoorziening, deling van kennis en is gesprekspartner van de overheid bij het formuleren van eisen en ambities.