ARCHIEF

Marine Equipment Directive (MED)

Netherlands Maritime Technology (NMT) is betrokken geweest bij de herziening van de Marine Equipment Directive door de Europese Commissie. Deze directive (richtlijn), in de sector ook wel bekend als de ‘stuurwielmarkering’, reguleert de toelating van scheepsuitrusting op de Europese markt. Enerzijds is het een keurmerk waarmee wordt aangetoond dat een product voldoet aan alle Europese en internationale eisen. Anderzijds wordt het gebruikt als hulpmiddel bij markttoezicht.

De vervanging van de richtlijn is een zeer belangrijk onderwerp voor maritieme toeleveranciers. Het is een lang proces geweest met verschillende stappen. NMT is bij alle stappen betrokken.

Nieuwe Europese richtlijn opgesteld

Allereerst is er een nieuwe richtlijn opgesteld door de Europese Commissie. Deze richtlijn is vervolgens door alle lidstaten omgezet in nationale regelgeving. In Nederland is de Wet scheepsuitrusting vervangen door een nieuwe wet: Wet scheepsuitrusting 2016. Daarnaast is er een nieuwe regeling (Regeling scheepsuitrusting 2016) waarin de wet verder is uitgewerkt. Hierin zijn de verplichtingen voor toeleveranciers meer in detail beschreven. Een vergelijkbaar proces is in alle Europese lidstaten doorlopen. Op 18 september 2016 is de nieuwe richtlijn in heel de EU in werking getreden.

Nieuwe Nederlandse wet ‘Wet scheepsuitrusting 2016’

De nieuwe wet scheepsuitrusting 2016 heeft een hoop voordelen. Zo wordt het markttoezicht verbeterd, is er meer uniformiteit in productrichtlijnen en is er minder oneerlijke concurrentie door namaakproducten mogelijk. Uiteraard zijn er ook wijzigingen ten opzichte van de oude wet voor de toeleveranciers. Zo worden naast de fabrikant en gemachtigde nu ook de importeur en distributeur als marktdeelnemers onderscheiden. Dit betekent dat er voor deze laatste twee groepen ook regels zijn opgesteld.
Om een indruk te krijgen enkele, beknopt weergegeven, wijzigingen:

  • Gedurende ten minste tien jaar en in geen geval korter dan de verwachte levensduur dient de technische documentatie bewaard te worden en moeten marktdeelnemers aan de markttoezichtautoriteiten kunnen mededelen welke marktdeelnemer een product aan hen heeft geleverd en aan welke marktdeelnemer zij een product hebben geleverd.
  • Importeurs vermelden hun naam, geregistreerde handelsnaam of hun geregistreerde handelsmerk en het contactadres op het product.
  • Importeurs en distributeurs verstrekken op verzoek van een bevoegde autoriteit aan deze autoriteit alle benodigde informatie en documentatie om de conformiteit van een product aan te tonen, in een taal die voor deze autoriteit gemakkelijk te begrijpen of aanvaardbaar is.
  • Een importeur of distributeur wordt voor de toepassing van deze richtlijn als een fabrikant beschouwd en voldoet aan de verplichtingen van de fabrikant wanneer hij uitrusting van zeeschepen onder zijn eigen naam of merknaam in de handel brengt dan wel aan boord van een EU-schip plaatst.

Herziening Annex A

Een belangrijk onderdeel van de oude MED uit 1996 is Annex A. Hierin staat voor elk type product de regels en de teststandaarden die van toepassing zijn. Ook deze annex is flink onder handen genomen met de herziening. Uiteraard hoort hier een nieuwe naam bij: Annex A zal voortaan “Implementing Regulation” gaan heten. Gedurende de jaren is er veel op de oude annex aangemerkt. Met al deze punten is zo goed mogelijk rekening gehouden bij het ontwerpen van de nieuwe Implementing Regulation. Zo wordt bijvoorbeeld in de nieuwe Regulation aangegeven wat de data zijn tot wanneer oude en vanaf wanneer nieuwe standaarden geldig zijn en vanaf en tot wanneer uitrusting aan boord mag worden geplaatst. Ook bij deze herziening is NMT nauw betrokken geweest. De Implementing Regulation is vanaf maart 2017 van kracht en de volledige tekst van de Implementing Regulation kunt u hier vinden.

Elektronische markering

Op dit moment wordt er een Europese verkenning uitgevoerd om te zien welke mogelijkheden er zijn voor elektronische markering, een zogenaamde E-tag. NMT is van mening dat dit een bruikbaar en zinvol instrument kan zijn, maar dat de diversiteit aan en complexheid van scheepsuitrusting verplicht gebruik van zo’n E-tag onmogelijk maakt. NMT streeft dan ook naar vrijwillig gebruik van een toekomstige E-tag.

Meer informatie

NMT houdt haar leden via diverse kanalen op de hoogte. Houdt ook de website in de gaten voor de laatste updates over dit thema. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander den Heijer, Sector Manager bij NMT.