Stikstofoxiden (NOx)

In oktober 2016 kwam het milieucomité (MEPC) van de International Maritime Organization (IMO) bijeen. Netherlands Maritime Technology (NMT) was hierbij aanwezig om de belangen van de Nederlandse maritiem-technologische sector te behartigen. Er zijn een aantal belangrijke besluiten genomen waarvan verschillende van groot belang voor onze Nederlandse maritieme sector. Zo is er besloten om de Noordzee en de Oostzee per 2021 uit te roepen tot een zogeheten NECA waarin strengere emissienormen gelden voor stikstof. NECA staat voor NOx (stikstofoxiden) Emission Control Area. Het belangrijke lobbypunt van NMT, het mogelijk houden van het bouwen en repareren van schepen die buiten de Noordzee actief zijn, is hierbij ook goedgekeurd.

Succesvolle lobby

Het voorstel van de Noordzee- en Oostzeelanden om van beide zeeën een NECA te maken, is aangenomen en zal ingaan per 2021. Vanaf dan moeten nieuwe schepen voldoen aan de NOx tier III eisen. Er geldt dus geen verplichting voor bestaande schepen. Deze plannen zouden namelijk tot gevolg hebben dat het praktisch onmogelijk wordt om schepen voor gebruik buiten de NECA in de Noordzeelanden te bouwen of te repareren. NMT heeft een aantal jaren gelobbyd om deze mogelijkheid te creëren. Dit is gelukt en ons voorstel is nu uiteindelijk ook door de IMO aangenomen.

NMT in de bres voor Nederlandse markt

NMT signaleerde het probleem vroegtijdig en heeft het in eerste instantie aangekaart bij de Nederlandse overheid. Deze onderkende het probleem en heeft NMT vervolgens bijgestaan in haar lobby naar de overige Noordzeelanden en ook naar de Oostzeelanden die gelijktijdig een NECA aanvragen. Twee jaar lang heeft NMT het probleem op allerlei manieren internationaal aangekaart. Gaandeweg zijn steeds meer landen het probleem gaan onderkennen en zijn bereid gevonden om te zoeken naar een oplossing.

NOx

NOx (stikstofoxiden) ontstaan doordat stikstof en zuurstof – natuurlijke bestanddelen van lucht – door de hoge temperatuur in de scheepsmotoren met elkaar reageren. Hierdoor komen kleine nitrietdeeltjes vrij die net als SOx lucht en water vervuilen en verzuren.

In een NOx Emission Control Area wordt de uitstoot van NOx per schip met 75-90% teruggedrongen, door toepassing van uitlaatgasreiniging (katalysatoren of andere rookgas reiniging) of gebruik van LNG. Meer informatie over NOx en de mogelijkheden om emissies te reduceren is te vinden op Platform Schone Scheepvaart waarbij NMT als partner is aangesloten.