Strategische samenwerking

Vanzelfsprekend werkt Netherlands Maritime Technology op het gebied van Human Capital ook samen met andere organisaties. Zo zijn er strategische samenwerkingen binnen het maritieme cluster, maar ook samenwerkingsverbanden in een breder technisch perspectief, zoals de Topsector Water en het Techniekpact.

Samenwerkingen binnen het maritieme cluster

Maritieme Techniek

De brancheorganisaties – HISWA, Vereniging van Waterbouwers, IRO en Netherlands Maritime Technology – hebben een convenant afgesloten om de reeds bestaande samenwerking op het gebied van mbo, hbo, en wo voor het vakgebied Maritieme Techniek verder te ontwikkelen en gezamenlijk de uitwerking van projecten op dit gebied uit te voeren. Het vakgebied Maritieme Techniek bestaat uit gemeenschappelijke onderdelen uit de vakgebieden scheepsbouw en toeleverende industrie, watersportindustrie I jachtbouw, maritieme offshore industrie en waterbouw. In algemene termen betreft dit enerzijds de bouw en reparatie van vaar-en werktuigen en anderzijds de technische ondersteuning van branchespecifieke vaar-en werktuigen voor de offshore-industrie en de waterbouw.

Opleidingsinstituten

De samenwerkende brancheorganisaties binnen het vakgebied Maritieme Techniek hebben eveneens een convenant afgesloten met enkele opleidingsinstituten (STC, ROC Friese Poort en NHL Hogeschool) met als doel:

–          Het bevorderen van de kwaliteit van het beroepsonderwijs ten behoeve van het maritieme bedrijfsleven
–          Het overeenkomen van een gezamenlijk onderwijskader voor maritieme techniek
–          Het bijscholen van personeel dat werkzaam is bij de bedrijven in het vakgebied maritieme techniek
–          Het bevorderen van voldoende instroom naar branches en opleidingen in de maritieme techniek.

Nederland Maritiem Land (NML)

Netherlands Maritime Technology participeert in de Human Capital Council van Nederland Maritiem Land. Deze HC Council is een platform, waarin experts op de gebieden onderwijs en arbeidsmarkt elkaar ontmoeten en zaken afstemmen die een breder maritiem belang dienen. De belangrijkste onderwerpen zijn het zorgen voor promotie en profilering van het maritieme cluster op basis- en middelbare scholen, het borgen van de instroom naar de maritieme opleidingen voor de toekomst en het jaarlijks uitvoeren van een arbeidsmarktmonitor voor het hele cluster.

SEA Europe

Via SEA Europe heeft Netherlands Maritime Technology toegang tot een breed, internationaal en zeer actief netwerk. SEA Europe is de European Ships and Maritime Equipment Association. Binnen SEA Europe is in 2014 een Human Capital Workgroup geformeerd, waarin de vereniging participeert. Daarnaast participeert de vereniging in de Sectoral Social Dialogue Committee on Shipbuilding, Ship-Repair and Conversion.

Samenwerkingen in een breder (technisch) perspectief

VNO-NCW en FME

De vereniging participeert in de Commissie Beroepsonderwijs van VNO-NCW. In deze commissie bespreken de leden onderwerpen op het terrein van het vmbo, mbo en hoger onderwijs en de scholing van werkenden voor zover relevant voor werkgevers. Primair om te komen tot beleidsbeïnvloeding en secundair als onderlinge informatie-uitwisseling. Daarnaast vindt er overleg plaats met de technische branches van FME op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, zowel landelijk als regionaal.

Topsector Water & Maritiem

Eind 2011 werd de Human Capital Agenda van de Topsector Water & Maritiem uitgebracht, een gezamenlijke visie van de watersector op de kansen en bedreigingen rondom de mensen in onze sector. Alleen met elkaar is voldoende instroom van jongeren richting de sector te realiseren, kunnen opleidingen goed aansluiten op de praktijk en zijn mooie sectorbrede carrièrepaden voor werknemers en zij-instromers. Hiertoe zijn een viertal thema’s benoemd:

–          Imago & Instroombevordering
–          Onderwijs & Onderzoek
–          Human Resources
–          Internationalisering

Netherlands Maritime Technology participeert in de werkgroep Human Capital van de Topsector Water & Maritiem voor het cluster Maritieme Techniek.

Human-Capital-Agenda-Water.pdf (2 MB)

Techniekpact

Ondanks alle bestaande initiatieven en plannen neemt het aantal technici in Nederland niet snel genoeg toe om in de groeiende behoefte aan technisch personeel te voorzien. Dat vraagt om extra inspanningen. Onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, jongeren, topsectoren, regio’s en Rijk hebben daarom een nationaal Techniekpact gesloten. Het Techniekpact verenigt de ambities uit de bestaande plannen en initiatieven, maar wil die sneller (in 2020) en met meer daadkracht realiseren.

Om dat te bereiken zet het Techniekpact in op drie actielijnen met als horizon 2020:

– Kiezen voor techniek: meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding
– Leren in de techniek: meer leerlingen en studenten met een technisch diploma gaan ook aan de slag in een technische baan
– Werken in de techniek: mensen die werken in de techniek behouden voor de techniek, en mensen met een technische achtergrond die met ontslag bedreigd worden of al langs de kant staan elders inzetten in de techniek

Netherlands Maritime Technology en de overige maritieme branches hebben het Techniekpact ook onderschreven.

samenvatting-nationaal-techniekpact-2020.pdf (190 kb)