Subsidies & Financieringen

Netherlands Maritime Technology vindt innovatie belangrijk. Om de innovatiekracht van bedrijven te versterken en wetenschappelijke kennis en techniek te verzilveren, stellen verschillende overheden subsidies en andere financieringsinstrumenten beschikbaar. Dit biedt voor ondernemingen in de maritieme sector kansen op financiële ondersteuning voor innovatieve projecten.

Subsidies en financieringsinstrumenten kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan bedrijven om hun activiteiten op het gebied van innovatie, scholing en internationaal ondernemen verder te ontplooien. Door gebruik te maken van de beschikbare subsidies en financieringsinstrumenten kunnen Nederlandse bedrijven in de maritieme sector hun innovatiekracht versterken en de vooraanstaande positie van Nederland in de sector uitbouwen. Netherlands Maritime Technology moedigt haar leden aan om gebruik te maken van subsidies en financieringsinstrumenten waarvoor zij in aanmerking komen, daarom vindt u onderstaand een overzicht van de belangrijkste subsidies en financieringsinstrumenten  voor de maritieme sector.

Subsidies

Dutch Trade and Investment Fund

Het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) biedt leningen, garanties en exportfinanciering. Zo komt u snel een stap verder met uw internationale ambities. Deze nieuwe financieringsregeling voor zakendoen in het buitenland is vanaf deze week in werking getreden. Het Fonds komt in de plaats van de financieringsinstrumenten Faciliteit Opkomende Markten (FOM) en Finance for International Business (FIB). RVO voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor het gedeelte exportfinanciering is Atradius DSB de fondsmanager. Het DTIF staat in principe open op landen die niet al bediend worden door het DGGF (Dutch Good Growth Fund). DTIF verschilt ook op andere vlakken van DGGF. De regeling ondersteunt uitsluitend Nederlandse ondernemingen en Nederlandse dochterondernemingen in het buitenland (en niet het lokale bedrijfsleven in de betreffende landen), staat ook voor grotere bedrijven open en kan een groter bedrag verstrekken voor het onderdeel investeren (namelijk 15 miljoen in plaats van 10 miljoen euro). Het totale budget bedraagt 102 miljoen euro. Klik hier voor meer informatie.

Horizon 2020

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Het programma loopt van 2014 tot en met 2020, het totaalbudget voor deze periode is ongeveer €80 miljard. Binnen het programma worden voor diverse thema’s en sectoren oproepen gepubliceerd om projectvoorstellen in te dienen. Voor bedrijven in de maritieme sector biedt het programma ook kansen om aanvullende financiering te verkrijgen voor innovatieve projecten. Zo is er een speciaal mkb-instrument (SME instrument) opengesteld om het groeipotentieel van Europese mkb’ers beter te benutten. Het SME instrument is bedoeld om producten en diensten van idee tot aan de markt te begeleiden. Wilt u meer weten over de Europese calls of het SME instrument neem dan contact met ons op.

WBSO/RDA

Bedrijven kunnen de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw R&D-project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via uw belastingaangifte. Bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek. Klik hier voor meer informatie.

MKB Innovatiestimulering Topsectoren

De MIT-regeling is in het leven geroepen om mkb-bedrijven te betrekken bij het topsectorenbeleid. Binnen de MIT-regeling zijn er een aantal instrumenten waar mkb-bedrijven voor in aanmerking kunnen komen. Iedere topsector kan zelf besluiten welke instrumenten ze inzetten, de Topsector Water & Maritiem maakt gebruik van: kennisvouchers, haalbaarheidsstudies, R&D samenwerkingsprojecten en netwerkactiviteiten. Klik hier voor meer informatie.

Energie Investeringsaftrek en Milieu Investeringsaftrek

Voor investeringen in energie- en milieubesparende bedrijfsmiddelen kunt u in aanmerking komen voor een aanvullende aftrekpost op de fiscale winst. Voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen kunt u 58% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Voor milieubesparende bedrijfsmiddelen ligt dit tussen de 13,5% en 36%, het precieze percentage is afhankelijk van het bedrijfsmiddel. In sommige gevallen is het ook mogelijk om 75% van het investeringsbedrag willekeurig af te schrijven middels de Vamil (vervroegde afschrijving milieu-investeringen). Klik hier voor meer informatie over de EIA. Voor aanvullende informatie over de MIA/Vamil klik hier.

Subsidieregeling Praktijkleren

Als u werknemers begeleidt die een opleiding volgen kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor de tijd die hieraan wordt besteed. In aanmerking komen onder andere BBL trajecten op MBO niveau en HBO duaal trajecten. De bijdrage kan oplopen tot €2.700,- per medewerker per schooljaar. Deze regeling is de vervanger van de WVA Onderwijs. Klik hier voor meer informatie.

Starters International Business

Als u van plan bent om te gaan exporteren naar het buitenland biedt deze regeling kansen. De regeling bestaat uit een voucher van €2.400,- waarmee u een duidelijk stappenplan kunt laten opstellen door een externe adviseur. Dit geeft beter inzicht in de kansen en risico’s die u loopt als ondernemer. Klik hier voor meer informatie.

Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit

Het doel van de NIOF is het stimuleren van strategische activiteiten van mkb-ondernemingen in Friesland, Groningen en Drenthe om de marktsector in Noord-Nederland te versterken. Innovatieve projecten, verbeteringen binnen het arbeidsproces en deelname aan buitenlandse beurzen komen in aanmerking voor subsidie. Klik hier voor meer informatie.

Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

Opkomende markten en ontwikkelingslanden bieden kansen voor Nederlandse export en investeringen. Heeft u internationale ambities en interesse in deze markten? Wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Of wilt u daar een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) misschien interessant voor u. Klik hier voor meer informatie.

DRIVE: programma voor ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten

Wereldwijd is er grote behoefte aan financiering voor infrastructuurprojecten, zeker in lage- en middeninkomenslanden. DRIVE draagt bij aan de financiering van deze projecten. U kunt een DRIVE-subsidie combineren met een financiering door een bank. Als het nodig is voor het slagen van een project, kan DRIVE ook garanties en leningen inzetten. Klik hier voor meer informatie.

Financieringsinstrumenten

Europees investeringsfonds

Het Europees investeringsfonds verleent risicokapitaal ter ondersteuning van mkb-ondernemingen. Hiervoor beschikt het EIF over 2 instrumenten.

  • Venturecapitalinstrument: het EIF investeert in venturecapitalfondsen die het mkb ondersteunen.
  • Garantie-instrument: het EIF staat garant voor financiële instellingen die kredieten verlenen aan mkb-bedrijven.

Er kan alleen via EIF-intermediairs gebruik worden gemaakt van bovenstaande instrumenten. Klik hier voor meer informatie.

Investeringsfonds InnovationQuarter

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland. Het investeringsfonds van InnovationQuarter – dat momenteel bestaat uit € 58 mln. – biedt jonge veelbelovende technologiebedrijven en innovatieve (door)startende MKB’ers met groeiplannen in de regio Zuid-Holland durfkapitaal om innovaties naar de markt te brengen. De investeringen kennen een maximale omvang van € 2,5 mln. en betreffen altijd een minderheidsbelang. Voor alle vormen van financiering geldt de eis dat er (private) co-investeerders zijn of worden gevonden. Klik hier voor meer informatie.

UNIIQ proof-of-concept fonds

UNIIQ is een investeringsfonds van € 22 mln. gericht op de proof-of-concept fase. UNIIQ helpt ondernemers in Zuid-Holland om hun unieke innovatie sneller naar de markt te brengen. UNIIQ biedt ondernemers het startkapitaal om hun plannen te realiseren en de meest risicovolle fase van concept tot veelbelovend bedrijf te overbruggen. Klik hier voor meer informatie.

Groeifaciliteit

Als u wordt geconfronteerd met een vraag naar aanvullend risicodragend vermogen als gevolg van snelle groei, een bedrijfsovername, een buy out, expansie in het buitenland of een reorganisatie kunt u in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de regeling Groeifaciliteit. Dit is een garantieregeling waarmee deelnemende financiers een 50% garantie kunnen verkrijgen op het risicodragend vermogen ze verstrekken. In geval van verlies op de financiering vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Hiermee wordt het voor financiers aantrekkelijker om te investeren in de groeiambities van ondernemers. Klik hier voor meer informatie.

Garantieregeling  Scheepsnieuwbouwfinanciering

Deze regeling is bedoeld voor scheepswerven die moeilijkheden ondervinden bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties voor het financieren van nieuw te bouwen schepen. Middels deze regeling kunnen banken 80% staatsgarantie krijgen op de bouwfinanciering van een schip. Hierdoor wordt het risico voor de bank sterk gereduceerd en de kans voor Nederlandse scheepswerven om financiering aan te trekken vergroot. Klik hier voor meer informatie.

Garantie Ondernemingsfinanciering

Momenteel is het voor bedrijven moeilijker om bankleningen en bankgaranties te verkrijgen. De overheid probeert dit makkelijker te maken met deze regeling. Door de Garantie Ondernemingsfinanciering kunnen banken een 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Hierdoor wordt het risico voor de bank kleiner wat de mogelijkheden om geld uit te lenen vergroot. Klik hier voor meer informatie.

Borgstelling MKB Kredieten

Binnen deze regeling staat de overheid borg tot €1,5 miljoen voor bedrijfsfinanciering. U kunt van de BMKB gebruik maken als u een lening wilt afsluiten, maar u de bank te weinig zekerheid kunt bieden. In geval van een garantstelling verstrekken banken eerder een lening. Voor startende en innoverende bedrijven gelden extra gunstige voorwaarden. Klik hier voor meer informatie.

Dutch Trade and Investment Fund

Wilt u zakendoen in het buitenland? En heeft u moeite om de financiering rond te krijgen? Het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) biedt leningen, garanties en exportfinanciering. Zo komt u snel een stap verder met uw internationale ambities. DTIF bestaat uit 2 onderdelen: Investeren en Exporteren. Het fonds is opgericht in 2016 en vervangt de financieringsinstrumenten Faciliteit Opkomende Markten (FOM) en Finance for International Business (FIB). Klik hier voor meer informatie.

Dutch Good Growth Fund

Om investeren in en exporteren naar een opkomende markt of een ontwikkelingsland te stimuleren is het Dutch Good Growth Fund opgericht. Vanuit dit fonds kan een lening worden verkregen voor de financiering van ontwikkelingsrelevante lokale investeringen en export. Alleen investeringen in 1 van de 66 DGGF doellanden komen in aanmerking voor een lening. Klik hier voor meer informatie.

Exportkredietverzekering en exportkredietgarantie

Om de export van Nederlandse bedrijven in het huidige handelsklimaat op peil te houden biedt de overheid ondersteuning door middel van een tweetal instrumenten: de exportkredietverzekering en de exportkredietgarantie. Hiermee kunt u zich beschermen tegen de risico’s dat een buitenlandse afnemer niet betaalt, tegen onvoorziene omstandigheden in het doelland en het financieringsrisico verlagen. Klik hier voor meer informatie over exportkredietverzekering en hier voor meer informatie over exportkredietgarantie.

Vragen?

Als u vragen heeft over één van bovengenoemde regelingen kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen voor meer informatie. Ook als er voor u geen geschikte mogelijkheid tussen staat kunt u uw project aan ons voorleggen. Wij kunnen dan nader onderzoeken welke financieringsmogelijkheden er zijn voor uw specifieke situatie. Er zijn talloze andere subsidieregelingen en financieringsinstrumenten waar u mogelijk voor in aanmerking kunt komen.

Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit en inhoud van deze pagina kan Netherlands Maritime Technology niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.