Update inkoopvoorwaarden HME beschikbaar

Gebruikt jouw bedrijf de VNSI of HME voorwaarden? Eind 2018 zijn deze grotendeels vernieuwd. Sinds deze week is ook de nieuwe versie beschikbaar van de inkoopvoorwaarden van HME in zowel het Nederlands als het Engels.

Het uitgangspunt van deze exercitie is geweest een revisie van de bestaande inkoopvoorwaarden, niet het volledig herschrijven daarvan. Deze nieuwe versie is weer geheel up to date gemaakt. Wel betekent dit dat er een aantal clausules zijn toegevoegd of herschreven. De punten hieronder betreffen de meest wezenlijke wijzigingen/aanpassingen.

 1. Er is een controleplicht opgenomen voor de leverancier van de door opdrachtgever aangeleverde informatie en documenten (artikel 3.4).
 2. Bij discussie over meerwerk was in de oorspronkelijke versie de enige remedie het meteen ontbinden van de overeenkomst. Dat is in de praktijk eigenlijk vrijwel nooit een goede optie, vandaar dat er nu een eenzijdig recht voor de opdrachtgever is opgenomen om bij discussie over extra tijd en geld desondanks het meerwerk op te dragen (artikel 4.2). Enig daarover resterend verschil van inzicht zal dan later uitgemaakt moeten worden.
 3. Expliciet is opgenomen dat de kosten van de leverancier van de eerste acceptatietest voor rekening van de leverancier zijn (artikel 7.2.1).
 4. Er is een nieuwe serie bepalingen opgenomen voor wat betreft het inlenen van buitenlandse tewerkgestelden, afgestemd op de huidige WAV/WAS-wetgeving. Deze wetgeving bestond nog niet ten tijde van de oude versie, vandaar dat deze nieuwe bepalingen zijn opgenomen in de artikelen 8.1.6 – 8.1.9.
 5. Er is een nieuwe serie artikelen opgenomen voor wat betreft het inschakelen van subcontractors. De oude versie van de Inkoopvoorwaarden bevatte hierover geen bepalingen en die zijn nu wel toegevoegd: artikel 8.7.
 6. De garantietermijn in artikel 12.1.1 is veel gedetailleerder uitgewerkt, met name om deze garantietermijnen zoveel mogelijk te laten passen bij leveringen door de hele keten heen met iedere keer verschillende leverdata en dus mogelijk verschillende aanvangsmomenten van de garantieverplichtingen etc. tot gevolg. Vanuit de positie van opdrachtgever is dit onwenselijk en daarop is artikel 12.1.1 herschreven en aangepast.
 7. De aansprakelijkheids- en vrijwaringsbepalingen uit de oorspronkelijke versie waren verouderd en niet volledig sluitend naar de huidige maatstaven. Vandaar dat heel artikel 14 is vernieuwd.
 8. Er is een verpandingsverbod opgenomen in artikel 16.7. Dit stond niet in de oorspronkelijke versie, maar kan in voorkomende gevallen zeker relevant zijn. Wel zijn er overigens als gevolg van de Corona-crisis stemmen in de politiek opgegaan om verpandingsverboden niet meer toe te staan, maar zolang dit niet in definitieve wetgeving is uitgemond, blijft het relevant een verpandingsverbod op te nemen.
 9. De algemene bepalingen rondom opschorting en beëindiging in artikel 17 zijn aangescherpt.
 10. De overmachtsclausules in de artikelen 5.4.4 en 18.2 zijn uitgebreid met epidemieën, pandemieën en op basis daarvan genomen overheidsmaatregelen en quarantainemaatregelen. Voor opdrachtgever vormt dit overmacht (artikel 5.4.4), voor de leverancier niet (artikel 18.2).
 11. De geschillenbepaling in artikel 19.2 is enigszins herschreven. Conform de oorspronkelijke versie is het Nederlands Arbitrage Instituut de bevoegde instantie bij geschillen, maar er is een aanvullend recht opgenomen voor de opdrachtgever om in plaats daarvan enig geschil bij de rechtbank Rotterdam aanhangig te maken.

Online voorlichtingsbijeenkomst vernieuwde inkoopvoorwaarden bijwonen

De belangrijkste wijzigingen van deze inkoopvoorwaarden licht, trainer en herziener van de voorwaarden, Bas Ort (Zwartbol Advocaten) op 9 juli om 10:00 uur via Zoom toe.

Meld je aan en laat je in 1 ½ uur tijd bijpraten over de wijzigingen en het belang van een sluitend juridisch kader.