Update Public Affairs-Activiteiten NMT

Onderstaand een selectie van onderwerpen en activiteiten waar verschillende NMT’ers de afgelopen weken in het belang van de leden mee bezig zijn geweest:

Strategische Noordzee Agenda 2030

Door NMT is bijgedragen aan een overleg van een rapport over economische effecten van de Strategische Noordzee Agenda 2030. De inbreng van NMT is om de economische waarde van de maakindustrie mee te laten tellen en de kansen voor de maritieme industrie in de groei van activiteiten op de Noordzee zichtbaar te maken.

Contact met Tweede Kamerleden

NMT heeft contact met Tweede Kamerleden in de aanloop naar het Algemeen Overleg Maritiem op 6 december a.s. Daarnaast is er contact met Kamerleden die zich met defensie bezighouden, in het kader van de Defensie Industrie Strategie (DIS). Hierbij wordt een zo groot mogelijke betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven nagestreefd.

Birmees teakhout

Tijdens de METS Trade-beurs in de Amsterdam RAI is met onder andere SYBass en HISWA overlegd over de mogelijkheden om, binnen de kaders van de Europese houtverordening, de legaliteit aan te kunnen tonen van geïmporteerd Birmees teakhout en daarbij ook een gelijk speelveld te behouden.

Nationaal vooroverleg Marine Safety Committee IMO

Deelgenomen aan het Nationaal vooroverleg bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor de Nederlandse delegatie naar de Marine Safety Committee van IMO in december. Belangrijkste aandachtspunten voor NMT leden zijn onder andere de ontwikkelingen met betrekking tot autonoom varende schepen en de mogelijkheden om vezel-versterkte kunststoffen toe te mogen passen in scheepsconstructies onder SOLAS.

Oeververbindingen Rotterdam

Overleg gevoerd met de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat over diverse bestaande en nieuwe oeververbindingen in de regio Rotterdam. Onze inzet is de vrije doorvaart naar zee voor hoge schepen te behouden en de impact van gepland onderhoud tot een minimum te beperken.

Spaanse Tax Lease System 2

NMT onderneemt actie tegen het nieuwe Spaanse Tax Lease System (STL2), dat concurrentieverstoring als gevolg heeft. Na overleg met NMT Brussels Office hebben de Deense en de Noorse scheepsbouwassociaties besloten om NMT hierin te steunen.

Overleg met Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

NMT heeft contact gehad met de Inspectie SZW over het jaarplan 2019 en het meerjarenplan 2019 – 2022. Hierin valt te lezen dat de Inspectie SZW er capaciteit bij gaat krijgen en er een nieuw inspectieprogramma Industriële Arbeid wordt gestart. Scheepsbouw komt ook onder dit programma te vallen. Er wordt nog gewerkt aan de precieze invulling van dit nieuwe inspectieprogramma, we hebben wel vernomen dat de geplande inspectieronde scheepsbouw van begin 2019 vooralsnog niet doorgaat. Meer informatie over de plannen vind je hier.

Herziene versie BREF

NMT heeft input geleverd op de herziene versie van de BREF. Dit is een Europees document waarin de best beschikbare technieken voor onder andere het aanbrengen en verwijderen van verf worden beschreven. Dit document wordt onder meer gebruikt bij het verstrekken van milieuvergunningen. Het is dus van belang dat de omschreven technieken goed overeenkomen met de praktijk.

DKTI-Transport

Bezoek gebracht aan RVO om geïnformeerd te worden over de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en innovaties in transport (DKTI-Transport). De bedoeling van dit gesprek was om van RVO te horen in hoeverre maritiem geborgd is in de regeling voor het komende jaar.

Public affairs (PA) wordt ook wel belangenbehartiging genoemd. In het geval van NMT zijn dit de belangen van de leden. Hierbij gaat het allereerst om het uitoefenen van invloed op beleid dat onze sector aangaat, zoals maritieme regelgeving en subsidieregelingen. Het omvat daarnaast het verstevigen van de positie en reputatie van onze sector. NMT onderstreept in haar contacten met de diverse stakeholders dagelijks de belangrijke (economische) bijdrage die de sector levert aan onze welvaart.