Werkbezoek Tweede Kamerleden, cofinanciering gevraagd en IMO praat over terugdringen CO2 uitstoot

Regelmatig praten we je bij over de activiteiten van NMT op het gebied van belangenbehartiging.

Werkbezoek Tweede Kamerlid Chris Stoffer aan Bolidt
NMT heeft op maandag 16 november Kamerlid Chris Stoffer (SGP) ontvangen voor een werkbezoek. Stoffer heeft onlangs een waardevolle motie ingediend waarin hij het kabinet vraagt de verduurzamingsplannen van de maritieme sector te steunen en aanbestedingen voor de Koninklijke Marine waar mogelijk naar voren te halen. Tijdens het bezoek aan Bolidt heeft NMT is gesproken over deze motie en is specifiek ingegaan op de rol van toeleveranciers bij aanbestedingsprocedures.

IMO praat over korte termijnmaatregelen terugdringen CO2-uitstoot zeevaart

NMT neemt deze week deel aan de IMO-bijeenkomst MEPC75 waar besloten moet worden over de korte termijnmaatregelen die de uitstoot van CO2 van de zeevaart moeten terugdringen. Enkele weken geleden is er al een voorstel tot stand gekomen waarover nu verder onderhandeld en besloten wordt. NMT hoopt dat er een ambitieuzer resultaat komt dan wat er nu op tafel ligt. NMT-leden zijn al goed in staat om grote reducties te bewerkstelligen. Inzet is dan ook dat dit in de regelgeving wordt opgenomen.

Maritieme sector wil cofinanciering overheid voor verduurzamingsplannen

NMT heeft samen met partners uit de maritieme keten een Masterplan geschreven voor dertig emissieloze schepen in 2030. Zo wil de sector zichzelf de crisis uit innoveren. Cofinanciering van de overheid is noodzakelijk voor het slagen van de plannen. NMT heeft zowel in de media als in de Tweede Kamer gehoor gevonden voor de oproep tot cofinanciering vanuit het Europese corona-herstelfonds, het Nationaal Groeifonds of andere middelen.

Omgang Nederlandse maritieme sector met China

NMT heeft in de afgelopen maanden deelgenomen aan meerdere sessies over hoe de Nederlandse maritieme sector om zou moeten gaan met China. De verschillende maritieme spelers, zoals scheepsbouwers, havens, reders en offshorebedrijven, hebben niet altijd dezelfde belangen, maar de rode draad van de sessies was investeren in de eigen maritieme sector en onze industrie beschermen waar het nodig is. De bedoeling is dat de verschillende maritieme deelsectoren (meer) gaan samenwerken op dossiers waar ze een gemeenschappelijk belang hebben. De uitkomsten van de sessies worden binnenkort gepubliceerd in een paper en aangeboden aan beleidsbepalers.