Kansen voor maritieme maakindustrie in coalitieakkoord VVD, D66, CDA en CU

In het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord staan stevige ambities op het gebied van onder andere verduurzaming, industriepolitiek en defensie. Dat biedt kansen voor de Nederlandse maritieme maakindustrie. Hieronder een eerste reactie van NMT op de plannen van het nieuw te vormen kabinet.

Groene industriepolitiek
De coalitiepartners VVD, D66, CDA en CU hebben de ambitie om tot de kopgroep te behoren als het gaat om de transitie naar een groene industrie. ‘Groene industriepolitiek’ is daarvoor volgens de partijen noodzakelijk. Zo wordt er extra geïnvesteerd in onderzoek en innovatie van klimaat-neutrale technologieën, worden de Fit-for-55-verplichtingen omarmd en wordt als extra prikkel voor verduurzaming de marginale heffing bovenop de prijs in het Europese emissiehandelssysteem (ETS) verhoogd. Daarnaast worden handelsinstrumenten, zoals de exportkredietverzekering, in lijn gebracht met de uitkomsten van de akkoorden in Parijs en Glasgow.

NMT hoopt dat bij deze mooie duurzaamheidsambities rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van de scheepsbouwsector. Zo moeten scheepsbouwers en toeleveranciers nieuwe technieken niet alleen ontwikkelen, maar ook integreren aan boord van schepen. Bovendien moet het vergroenen van het handelsinstrumentarium niet leiden tot een nóg ongelijker mondiaal speelveld.

Strategische benutting overheidsaanbestedingen en investeren in modern materieel Defensie
Een ‘meer strategische benutting van overheidsaanbestedingen’ behoort ook tot de plannen. Dat biedt mooi perspectief bij de vervangingsprogramma’s van de Rijksrederij en de Koninklijke Marine. De overheid kan als launching customer het innovatiepotentieel van de Nederlandse maritieme maakindustrie benutten en deze strategische industrie zo voor Nederland en Europa helpen behouden.

Specifiek ten aanzien van defensie wordt geïnvesteerd in modern materieel, waaronder benodigde nieuwe capaciteiten. De partijen houden ‘voor onze strategische onafhankelijkheid, binnen de EU-regels, oog voor een vitale defensiesector in Nederland met een gelijkwaardiger Europees speelveld’. Daar liggen volgens NMT dus ook mogelijkheden voor het maximaal betrekken van de Nederlandse marinebouwindustrie bij de verwerving van de nieuwe onderzeeboten voor de Koninklijke Marine.

Duidelijke strategie voor een maakindustrie die vooroploopt
Het nieuw te vormen kabinet wil met een duidelijke strategie zorgen voor ‘een maakindustrie die vooroploopt’. Onderdeel daarvan is het voorzien in goed opgeleid personeel en het aanpakken van het tekort aan technisch en praktisch opgeleide werknemers, het bieden van een stabiel en voorspelbaar ondernemingsklimaat en inzetten op een gelijk speelveld en bescherming tegen oneerlijke concurrentie van buiten Europa. NMT steunt deze aanpak vanzelfsprekend van harte.

Een eerste analyse van de plannen schept een positief beeld met kansen voor de Nederlandse scheepsbouwsector. Er ligt een stevig en ambitieus akkoord, waar de industrie graag een grote bijdrage aan levert. Het is daarbij wel van belang dat rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van de maritieme maakindustrie, zoals de bouw van unieke, kostbare schepen, een zeer internationale markt, een ongelijk Europees en mondiaal speelveld en de relatief grote rol die overheidsaanbestedingen spelen. Bovendien is voor de invulling van actief industriebeleid meer ruimte in het budget gewenst.

Bekijk hier het coalitieakkoord.