020 Roel

Privacy

Netherlands Maritime Technology (NMT) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Netherlands Maritime Technology (NMT) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NMT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.
 • Verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wijzen en deze respecteren.

Als NMT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy Policy AVG, of in algemene zin, vragen hebt hierover kun je contact met ons opnemen via info@maritimetechnology.nl of 088 44 51 000.

Download hier deze Privacy Policy als pdf-bestand

Verwerking van persoonsgegevens van leden, klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van leden, klanten of leveranciers worden door NMT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Wanneer je lid bent van NMT om je dan te kunnen informeren over en uit te nodigen voor lidmaatschapsaangelegenheden.
 • Wanneer je producten en/of diensten van NMT afneemt.
 • Wanneer je contact hebt met NMT. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien je NMT via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, inlogt in De Clipper, je aanmeldt voor nieuwsbrieven of NMT via social media benadert.
 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en (leden)tevredenheidsonderzoek.
 • Om leden van de (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks door middel van nieuwsbrieven, maar ook bijvoorbeeld via social media.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan NMT de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Functie
 • Geslacht
 • Dieetwensen

Je persoonsgegevens worden door NMT opgeslagen ten behoeve van de duur van bovengenoemde doestellingen en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door NMT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. de algemene NMT nieuwsbrief.
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen over de door de persoon zelf aangegeven interessegebieden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief.
 • Aanmeldingsformulier NMT lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan NMT de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Geslacht

Je persoonsgegevens worden door NMT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door NMT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
 • Informatieverstrekking over Sector gerichte (actuele) onderwerpen.
 • Bijzonder uitnodigingen NMT evenementen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, mailverkeer, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan NMT de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Functie
 • E-mailadres
 • Geslacht

Je persoonsgegevens worden door NMT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door NMT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
 • Zakelijke reizen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.
 • Rechten en plichten die voortkomen uit de zakelijke reis naar bepaalde bestemming.

Voor de bovenstaande doelstelling kan NMT de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens

Je persoonsgegevens worden door NMT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de eerder beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken persoonsgegevens aan partijen binnen de EU conform de AVG wetgeving.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

NMT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens NMT van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

De Nederlandse ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ stelt organisaties verplicht om bezoekers van websites te informeren over de cookies die worden geplaatst bij het bezoek aan een website.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestandje met digitale informatie die je kenmerkt als een unieke bezoeker van onze en andere websites. Een cookie wordt door onze website geplaatst op je computer, tablet of mobiele telefoon op het moment dat je onze website bezoekt. De cookies slaan informatie over je websitebezoek op en hierdoor kan onze website jou herkennen bij een eventueel volgend bezoek.

Indien je niet wilt dat wij hiervan gebruik maken, kun je in de internet browser het accepteren van cookies blokkeren. Indien je de cookies accepteert, blijven zij op je computer/tablet/mobiele telefoon staan, tenzij je ze verwijdert.

Welke cookies worden via deze site geplaatst?

De website van Netherlands Maritime Technology (NMT) plaatst verschillende cookies. NMT gaat uiteraard zorgvuldig om met gegevens die zij via haar website verkrijgt.

NMT gebruikt de volgende cookies:

Functionele cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor technische doeleinden en om deze website goed te laten functioneren. De functionele cookies waarvan NMT op haar site gebruikmaakt, vallen buiten de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’.

Analytische cookies

NMT maakt gebruik van Google Analytics om statistische gegevens over het verkeer op haar website bij te houden. NMT gebruikt deze gegevens enkel om websitebezoekers in het algemeen gerichter te voorzien van informatie en verstrekt deze gegevens nooit aan derden.

Third-party cookies

Op de NMT website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze ‘share’ buttons werken door middel van codescripts die van de social media kanalen zelf afkomstig zijn. De cookies die hiervoor worden geplaatst, vallen buiten de invloedsfeer van NMT. Lees de privacyverklaringen op de social media kanalen om geïnformeerd te worden over wat zij met deze (persoons)gegevens doen die via deze cookies worden verwerkt.

Op deze website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van NMT zijn. NMT is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het bovenstaande contact op met de Marketing Communications afdeling van NMT via T 088 44 51 063 of E info@maritimetechnology.nl.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Je hebt altijd het recht om de door jou afgegeven toestemming tot het gebruik van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via info@maritimetechnology.nl of 088 44 51 000.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via info@maritimetechnology.nl of 088 44 51 000. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via info@maritimetechnology.nl of 088 44 51 000.