Gezocht naar concrete validatiecasussen voor vervolg Nederlandse Green Deal

31 maart 2021

Op 11 juni 2019 was NMT één van de ondertekenaars van de Nederlandse Green Deal tussen de maritieme sector en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. In de deal is afgesproken dat de CO2-uitstoot van de zeevaart in 2050 met minstens 70% is verminderd ten opzichte van 2008. Voor de binnenvaart is afgesproken dat zij in 2050 emissievrij en klimaatneutraal zijn. Ambitieuze doelen die passen bij een ambitieuze sector.

Validatie

De grote diversiteit in beschikbare duurzame maritieme oplossingen maakt het lastig te bepalen welke oplossing het meest geschikt is voor toepassing op een schip, deze keuze hangt van veel factoren af. Elke oplossing heeft bijvoorbeeld consequenties voor de benodigde ruimte aan boord, de indeling van het schip en integratie met overige systemen, als ook voor de kosten en verdiencapaciteit van het schip zelf. De keuze kan voor elk scheepstype en operationele condities en lengte van vaarroutes heel verschillend zijn. Het is daarom van belang dat de effecten van deze oplossingen onafhankelijk inzichtelijk worden gemaakt en door validatie betrouwbare informatie wordt verzameld zodat deze oplossingen tegen elkaar afgewogen kunnen worden. Zo heb je als bedrijf hard bewijs in handen dat het door jou ontwikkelde product ook echt werkt. Eén van de belangrijkste afspraken in de Green Deal gaat over validatie van effecten van duurzame maritieme oplossingen. De overheid investeert de komende 5 jaar jaarlijks 1 miljoen euro zodat duurzame maritieme oplossingen gevalideerd kunnen worden door onafhankelijke kennisinstituten.

Vorm validatieregeling

In 2020 heeft NMT samen met KVNR, Marin, TNO en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en RVO hard gewerkt aan de invulling van de validatieregeling. Hierbij is onderzocht op welke wijze we zo veel mogelijk resultaat kunnen bewerkstelligen binnen het beschikbare budget. We hebben gekozen voor de vorm van een clusteronderzoek waarbij de sectorpartijen zelf moeten aangeven welke oplossingen de grootste potentie hebben om de energietransitie te versnellen en aan de emissiereductiedoelstellingen te voldoen. Als verkenning en start van het clusteronderzoek is door NMT een inventarisatiestudie uitgevoerd, waarin alle partijen in de maritieme keten (ontwikkelaar, werf, reder, bank, etc.) zijn geraadpleegd. Enkele belangrijke conclusies zijn dat voor de korte termijn de grootste impact te behalen is met oplossingen die geschikt zijn voor retrofit. De volledige rapportage is hier te downloaden.  In 2020 is reeds een pilot project gestart om de effecten van waterstof als brandstof voor een verbrandingsmotor te valideren. Deze eerste validatiecasus wordt direct iets breder beschouwd, de eerste resultaten zijn binnen en worden binnenkort gepubliceerd.

Jouw hulp nodig voor vervolg: Jaarplan 2021

De vervolgstap is nu dat we het jaarplan voor 2021 definitief gaan maken met concrete validatiecasussen van de bedrijven zelf. Daarom organiseren we op 16 april tussen 12:30 en 14:00 uur een online overleg met alle betrokken partijen. Wij sturen hiervoor apart een uitnodiging naar iedereen die hier een bijdrage aan kan leveren. We zijn vooral op zoek naar de toeleveranciers, werven en reders die concrete oplossingen willen voordragen voor validatie. Deze oplossingen moeten marktrijp zijn, direct toepasbaar in de praktijk. Als er nog ontwikkeling nodig is kunnen we de link maken met het Maritieme Masterplan, waarin ook gezocht wordt naar partijen die verduurzaming van de scheepvaart willen versnellen. Wil je erbij zijn, neem dan contact op met: Arnold de Bruijn via T +31 (0)88 44 51 037 en of Lotte Monhemius via T +31 (0)88 44 51 035 en E monhemius@maritimetechnology.nl