Banner Duurzaam

Reders uit Nederland en België roepen op tot een duidelijk signaal van IMO: Beslis nu over de duurzame toekomst van de zeevaart!

4 juli 2023

Met het oog op de aanstaande MEPC80 van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), bundelen Belgische en Nederlandse reders hun krachten om landen wereldwijd op te roepen om te kiezen voor een duidelijke, eenvoudige en ambitieuze route naar Net Zero shipping in 2050.

Komende week vindt in Londen de 80ste vergadering van het “Marine Environment Protection Comittee” plaats, de IMO-commissie die zich specifiek toelegt op klimaat- en milieugerelateerde uitdagingen m.b.t. de internationale scheepvaart. Het belangrijkste agendapunt op de vergadering volgende week is de herziening van de IMO-GHG strategie. Redersverenigingen KBRV en KVNR doen een dringende oproep aan de IMO-lidstaten om te komen tot een net zero doelstelling voor uitstoot van broeikasgassen door de internationale scheepvaart tegen 2050. Dit betekent dat er over de hele waardeketen van een scheepsbrandstof - van bron tot verbranding in de scheepsmotor - er geen uitstoot van broeikasgassen meer is.

Om de impact van de uitkomst van MEPC80 te benadrukken, ondertekenden de KBRV en de KVNR samen met zes andere redersverenigingen eerder deze week al een opiniebijdrage in de Lloyd's List waarin wordt opgeroepen tot “een pragmatisch en ambitieus engagement met een rechtvaardige en onpartijdige overgang.”

De huidige strategie van IMO dateert uit 2018 en had als doelstelling dat de internationale scheepvaart in 2050 vijftig procent minder broeikasgassen mag uitstoten ten opzichte van 2008. Dit kan en moet echter ambitieuzer volgens de Belgische en Nederlandse redersverenigingen KBRV en KVNR. De IMO moet haar verantwoordelijkheid nemen om het wereldwijde gelijke speelveld en concurrentievermogen zoveel mogelijk te helpen behouden.

‘De internationale redersgemeenschap roept overheden al langer op om zich uit te spreken voor een net zero doelstelling voor 2050, bij voorkeur met tussentijdse doelstellingen voor 2030 en 2040,’ aldus Celine Audenaerdt namens de KBRV. KVNR-klimaatadviseur Nick Lurkin vult aan: ‘Scheepseigenaren, hun klanten en financiële instellingen eisen vaak al hogere eisen wat duurzaamheid betreft. De Nederlandse KVNR en Belgische KBRV roepen daarom nu voor het eerst gezamenlijk op om ook op IMO-niveau deze grote stap voorwaarts te zetten om zo de verduurzaming van de zeevaart te versnellen. Het is een belangrijke kans die we niet moeten missen!’

IMO moet faciliteren zonder opleggen onredelijke regeldruk

Naast ambitieuze doelstellingen is het essentieel dat eenvoudige en duidelijke maatregelen de doelstellingen daadwerkelijk uitvoerbaar maken. Deze maatregelen zouden moeten bestaan uit een technische maatregel, zoals een brandstofstandaard, aangevuld met een economische maatregel, zoals een brandstoftaks (levy). De combinatie van beide moet investeringen in nieuwe technologieën en brandstoffen stimuleren. Bovendien moeten deze eraan bijdragen dat ook ontwikkelingslanden en kleine eilandstaten worden meegenomen in de transitie. Dat komt niet alleen die landen zelf ten goede maar ook de wereldwijde infrastructuur aan wal die zo noodzakelijk is voor een internationale sector als de scheepvaart.

Meer dan ooit is MEPC80 een kans voor de lidstaten in IMO om de verantwoordelijkheid te nemen om koers te zetten naar een duurzame maritieme toekomst.