NMT houdt vinger aan de pols bij regelgeving CO2 uitstoot

Elke twee weken geven we een update over onze public affairs-activiteiten. Deze keer nieuws over een mogelijk Europees emissiehandelssysteem voor de zeevaart, maritiem vakonderwijs en positieve berichten vanuit de Tweede Kamer.

Europees emissiehandelssysteem voor de zeevaart

De nieuwe Europese Commissie heeft verduurzaming als speerpunt benoemd. Het meest concrete onderwerp dat is benoemd voor de zeevaart is deze onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) moet komen te vallen. NMT vindt dat het voor de versnelling van de verduurzaming noodzakelijk is dat er een prijs komt op het uitstoten van CO2. EU ETS is daarbij echter niet het meest geschikte middel. Hierover is NMT op hoog niveau in Brussel in gesprek samen met onder andere onze Europese koepel SEA Europe en redersvereniging KVNR. Tegelijkertijd wordt gesproken over hoe het ETS voor de zeevaart er uit zou moeten komen te zien. Vorige week was NMT aanwezig bij een informatiesessie hierover, georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Maritiem vakonderwijs

Om te zorgen voor bekwame vakmensen voor onze sector, is NMT betrokken bij de ontwikkeling van een keuzedeel scheepsreparatie- en modificatie. Zo kunnen bijvoorbeeld constructiewerkers beter worden voorbereid op werken in de scheepsbouw. Een aanvraag voor dit keuzedeel is positief ontvangen door het betreffende marktsegment van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Het keuzedeel kan worden gevolgd door zowel studenten als werkenden.

Ook is gesproken over de opleidingsbehoefte en -infrastructuur in het kader van de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) in de provincie Zuid-Holland. In de komende periode wordt in kaart gebracht wat de uitdagingen zijn en welke stappen moeten worden gezet om deze het hoofd te bieden.

Onderhoudswerk aan cruiseschepen

Op 11 november is gesproken met de Inspecteur Generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inzet van vreemdelingen bij werk aan cruiseschepen. Standpunten zijn uitgewisseld naar aanleiding van de brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer over dit onderwerp. De afspraak is gemaakt om een handleiding op te stellen voor werven en opdrachtgevers om voorbereid te zijn op inspecties.

Waterborne-conferentie

Op 29 november heeft NMT deelgenomen aan de Waterborne-conferentie, die werd georganiseerd naar aanleiding van de vernieuwde Europese innovatieagenda van de maritieme sector. Deze agenda wordt gebruikt voor het opzetten van werkprogramma’s in het research- en innovatieprogramma Horizon Europe. Dat biedt mogelijkheden voor het opzetten van projecten die aansluiten bij de concrete vraagstellingen van de maritieme industrie. NMT kan meer informatie verstrekken over concrete projecten.

Verbreding sluis Kornwerderzand

NMT heeft een ondersteuningsbrief gestuurd voor VNO-NCW om enkele wettelijke aanpassingen te vragen aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de financiering van de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. De aanpassingen hebben te maken met de manier waarop bedrijven bijdragen aan de financiering. Als de minister daarmee akkoord gaat, is de realisatie van de verbreding een stap dichterbij.

Bezoek van Ministerie van Financiën en Atradius Dutch State Business

Bij de NMT Financieringscommissie op woensdag 20 november waren vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën en Atradius Dutch State Business (ADSB) te gast. Er is onder andere gesproken over de verduurzaming van de portefeuille van de exportkredietverzekering van ADSB. Door de aanwezige scheepswerven en NMT is aandacht gevraagd voor de uitdagingen en kansen op het gebied van buitenlandse concurrentie en verduurzaming, en de balans hiertussen.
Public affairs (PA) wordt ook wel belangenbehartiging genoemd. In het geval van NMT zijn dit de belangen van de leden. Hierbij gaat het allereerst om het uitoefenen van invloed op beleid dat onze sector aangaat, zoals maritieme regelgeving en subsidieregelingen. Het omvat daarnaast het verstevigen van de positie en reputatie van onze sector. NMT onderstreept in haar contacten met de diverse stakeholders dagelijks de belangrijke (economische) bijdrage die de sector levert aan onze welvaart.