NMT zet zich in voor betrokkenheid leden bij openbare aanbestedingen

Regelmatig praten we je bij over de activiteiten van NMT op het gebied van belangenbehartiging. Deze week onder andere: steeds beter inzicht in de maritieme arbeidsmarkt, in gesprek over diverse openbare aanbestedingen en suggesties voor het buitenlandse handelsbeleid.

Steeds beter inzicht in de maritieme arbeidsmarkt
In 2021 werd de eerste pilot Maritieme Arbeidsmarktmonitor opgeleverd op basis van CBS-microdata in plaats van enquêtes onder de leden. De meerwaarde hiervan is dat de resultaten gebaseerd zijn op ‘harde’ cijfers en niet afhankelijk van de responsbereidheid van leden. Deze pilot heeft aangetoond dat dit mogelijk is, maar er zijn door verschillende branches wel wensen geuit om meer inzicht te krijgen in sommige data, zoals bijvoorbeeld de kenmerken van de in- en uitstroom van de sector (mobiliteit), evenals de wens om de data ook zelf via dashboards inzichtelijk te maken. Deze wensen zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meegenomen in de recente aanbesteding voor de komende jaren en maken daar een integraal onderdeel van uit. NMT is nauw betrokken bij het afstemmingsoverleg met I&W en het uitvoerend consortium.

Toekomstige aanbestedingen Havenbedrijf Rotterdam en Politie
NMT gaat met het Havenbedrijf Rotterdam en de Politie in gesprek over toekomstige aanbestedingen voor nieuwbouw, verduurzaming en onderhoud aan hun vaartuigen. De inzet is om aanbestedingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de markt, onder andere door aan te dringen op zo vroeg mogelijke betrokkenheid van de industrie. NMT spreekt vaker met publieke opdrachtgevers om te zorgen dat aanbestedingen die nog in de markt gezet moeten worden goed aansluiten bij de kennis en kunde van de bedrijven die lid zijn van NMT.

Vervanging Walrusklasse onderzeeboten
Op 1 april heeft de staatssecretaris van Defensie een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de vervanging van de Walrusklasse onderzeeboten. Defensie heeft besloten einde dit jaar de offerteaanvraag aan de drie geselecteerde consortia te sturen. Ook in deze brief is onvoldoende aandacht voor de mogelijkheden en de inzet van de Nederlandse toeleverende industrie. Daarom voert NMT, in samenwerking met NIDV, FME en VNO-NCW, gesprekken met Kamerleden, teneinde Defensie te bewegen om de kennis en kunde van Nederlandse bedrijven maximaal te benutten.

Vlootvernieuwingsprogramma Rijksrederij
NMT is in gesprek met de Rijksrederij en Rijkswaterstaat over het vlootvernieuwingsprogramma van de Rijksrederij. Inzet is een grotere betrokkenheid van Nederlandse maritieme bedrijven in de voorbereiding van de tenders en voorkomen van verdere vertragingen van de aanbestedingen. De gesprekken worden in mei voortgezet.

Internetconsultatie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft onlangs een internetconsulatie gehouden om suggesties op te halen voor het beleid van de komende jaren. NMT heeft onder andere gewezen op de gevolgen van het besluit om de exportkredietverzekering te stoppen voor fossiele projecten. Daarnaast zijn de noodzaak van stevig faciliterend beleid om de Nederlandse maritieme maakindustrie groene koploper te maken, een instrument om prijsdumping door werven van buiten de Europese Unie tegen te gaan en duidelijke richtlijnen aan en van banken als het gaat om internationaal zakendoen benoemd.