Update: coronaprotocol veilig werken maritieme maakindustrie en RI&E

 NMT is druk bezig met het opstellen van een coronahandreiking voor haar leden. Eerder werd gesproken van een coronaprotocol, maar de benaming is op landelijk niveau veranderd. In de handreiking komen best practices te staan van hoe er in de maritieme maakindustrie kan worden omgegaan met coronamaatregelen. Het document zal enkel specifieke zaken voor onze sector bevatten. Denk daarbij aan: werken aan boord, omgaan met (buitenlandse) bemanningsleden, buitenlandse dienstreizen en toezicht en handhaving. We streven ernaar om het document zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de coronamaatregelen die NMT leden de afgelopen periode reeds hebben genomen.

Meer informatie

Vanaf het moment dat minister Wiebes vorige maand riep dat ‘alle sectoren een coronaplan moeten hebben’, is er erg veel gebeurd. NMT heeft de handschoen opgepakt en is aan de slag gegaan. Verschillende NMT leden hebben gehoor gegeven aan de oproep om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van dit plan.

Coronaprotocol vs. -handreiking

Er is regelmatig onduidelijkheid geweest over wie nu precies welke eisen stelt en wat voor soort plan er moet komen. Zo zijn we van een ‘coronaprotocol’ naar een ‘brancheaanvulling’ gegaan en op dit moment wordt er gewerkt aan een ‘handreiking’. Voor de goede orde: we hebben het steeds over hetzelfde document.

Wij willen het document zo spoedig mogelijk beschikbaar hebben. Dit is echter afhankelijk van duidelijkheid over de eisen die worden gesteld en de beschikbaarheid van een algemeen, breed basisdocument waar wij onze handreiking met best practices aan kunnen toevoegen. Zodra er meer bekend is, zullen wij dit melden.

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft de werkgever een zorgplicht: de werkgever stelt de werknemer in staat zijn werk veilig en gezond te doen. Hiervoor inventariseert de werkgever welke risico’s er zijn tijdens het werk en hoe hij deze gaat aanpakken. De werknemers moeten weten welke maatregelen van toepassing zijn en zich houden aan de regels die opgesteld zijn.

Een coronahandreiking heeft geen juridische status binnen de Arbowetgeving en ontslaat niet van de verplichting voor ieder bedrijf of instelling om een actuele Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) te hebben. Daarom is het belangrijk dat bedrijven en instellingen in hun RI&E de door corona veroorzaakte risico’s onderkennen en een plan van aanpak hebben om deze risico’s te minimaliseren. NMT is in gesprek met stakeholders om te kijken of er een corona Arbo catalogus ontwikkeld kan worden welke de Inspectie SZW dan zal gebruiken als referentie bij de handhaving.