Wat is er mogelijk met inkomende en uitgaande reisbewegingen?

Bedrijven in de maritieme maakindustrie worden geconfronteerd met tal van beperkingen ten aanzien van inkomende en uitgaande reisbewegingen. Uit een inventarisatie onder leden   blijkt dat werkgevers uitermate voorzichtig zijn met dienstreizen en een streng beleid hierop hanteren. Vooral de veiligheid van hun medewerkers staat voorop. Wij hebben de verschillende reisbewegingen uiteengezet en geven een advies.

1. Uitgaande reisbewegingen vanuit Nederland

De meeste beperkingen binnen de branche worden ervaren bij het uitvoeren van service-, installatie- of inbedrijfstellingswerkzaamheden, de after sales werkzaamheden die aan boord plaatsvinden. De NMT handreiking voor de toepassing van RIVM richtlijnen bij maritieme bedrijven omvat een concrete paragraaf rondom dienstreizen buiten Nederland met praktische aanwijzingen om de veiligheid van uw medewerkers te borgen en zo efficiënt mogelijk te kunnen reizen.

Momenteel is reizen binnen het Schengen gebied met inachtneming van die praktische aanwijzingen en in bezit van relevante documentatie in principe mogelijk, zeker daar waar de eindbestemming per auto te bereiken is. Voor reizen buiten het Schengen gebied gelden meer beperkingen. Dit varieert van het niet toelaten van vreemdelingen, een verplichte quarantaine periode van twee weken na binnenkomst, geen mogelijkheden om het land te bereiken vanwege beperkingen vliegverkeer of in sommige gevallen een verplichte quarantaine bij terugkomst in Nederland.
Informatie over inreis-, sociale, – en/of andere restricties in het te bezoeken land of regio is te raadplegen op de volgende websites:

Daarnaast biedt de NMT handreiking nadere aanwijzingen. NMT zal de informatie met betrekking tot reisbewegingen vanuit Nederland zo actueel mogelijk houden.

2. Inkomende reisbewegingen naar Nederland

a) Terugkeer eigen personeel
In de periode volgend op de lockdown in de verschillende landen ontving NMT veel vragen en signalen over problemen met terugkeer van eigen personeel uit het buitenland, tijdelijk of permanent gestationeerd in het buitenland. Momenteel bereiken ons hierover geen signalen meer en lijken medewerkers veilig teruggekeerd te zijn of te kiezen in het buitenland te blijven.
Een vaak gehoorde tip vanuit leden voor de snelste terugkeer is vliegen op Düsseldorf en van daaruit met auto door te reizen naar Nederland.

b) Terugkeren eigen buitenlandse arbeidskrachten naar NL
Aanvankelijk leek er bezorgdheid onder leden dat buitenlands personeel die terug wilden keren of gekeerd zijn naar hun geboorteland beperkingen zouden ondervinden bij terugkeer naar Nederland. Deze aanvankelijke bezorgdheid lijkt ongegrond. Personeel is in Nederland gebleven of heeft inmiddels terug kunnen keren. Er bereiken ons geen signalen meer dat personeel “vast” zit in het buitenland.

c) Terugkeren buitenlandse ingehuurde arbeidskrachten (flexschil) naar NL
Na afkondiging van de lockdown waren er zorgen dat de flexschil, m.n. in de metaal, niet meer beschikbaar zou zijn. Inmiddels bereiken ons signalen dat er voldoende aanbod is van arbeidskrachten, Nederlands en buitenlands. In het merendeel van de gevallen wordt deze groep fysiek gescheiden van het eigen personeel voor een periode van twee weken om onrust onder het eigen personeel te voorkomen. NMT kan leden adviseren hoe in dit geval de RIVM-richtlijnen toegepast kunnen worden. Zie hiervoor ook de NMT handreiking.

d) Buitenlandse bemanning naar Nederland voor proefvaren en oplevering van schepen
Nu de beperkende maatregelen voortduren bereiken ons signalen vanuit werven, die projecten in de eindfase hebben, dat er problemen ontstaan met het naar Nederland krijgen van buitenlandse bemanning voor proefvaarten of oplevering van schepen. In sommige gevallen door het verlopen van visa, maar veelal omdat men simpelweg niet hier kan komen door beperkt vliegverkeer.
Voor bemanning vanuit het Schengengebied lijkt het mogelijk om, met de juiste documentatie, naar Nederland te komen. Hetzij via Düsseldorf of met de auto. Maar de grootste belemmering wordt ervaren met bemanning vanuit non-Schengen landen. Onduidelijk blijft soms of dit restricties vanuit het land van herkomst betreft of restricties vanuit een EU lidstaat.

Inmiddels is er een verruiming mogelijk voor bemanning van commerciële schepen om ook aflossing van bemanning aan boord van schepen mogelijk te maken. Daarnaast heeft de Europese Commissie inmiddels “non-binding guidelines” aangenomen en adviseert lidstaten om vrij verkeer van personen mogelijk te maken voor werknemers in kritische sectoren, waaronder de maritieme maakindustrie. Zie voor nadere toelichting de samenvatting van deze richtlijnen.

Vanuit onze koepelorganisatie Sea Europe wordt er permanent druk uitgeoefend om via de Europese Commissie individuele lidstaten te bewegen deze richtlijnen te implementeren.
Let wel: verruiming van de mogelijkheden voor vrij verkeer van personen in kritische sectoren van en naar het Schengen gebied is geen garantie dat reizen mogelijk is. Het is mogelijk dat landen uitreizen niet mogelijk maken of dat personen te maken krijgen met aanvullende maatregelen bij terugkeer naar het land van oorsprong. Inmiddels is er ook contact met het Ministerie van I & W en relevante departementen over de belemmeringen met proefvaren en oplevering van schepen en jachten. Relevante ontwikkelingen op dit vlak zullen wij uiteraard direct communiceren.

e) Buitenlandse specialistische vakmensen (non-Schengen) voor afbouw van jachten/ schepen
Leden informeren NMT dat, evenals als bij bemanning (punt f) , het moeizaam is om specialistische vakmensen van buiten Schengen naar Nederland te krijgen. Ook voor deze groep geldt de verruiming van de EU richtlijnen voor maritieme personeel in kritische sectoren. Wij informeren u uiteraard zodra duidelijk is of de betreffende verruiming ook door Nederland overgenomen wordt. Voor specialisten afkomstig uit het Schengen gebied volstaan de praktische richtlijnen en documentatie zoals vermeld in de NMT handreiking.

f) Buitenlandse klanten voor bezoek aan werf
Vanuit de jachtbouw bereiken ons signalen dat het momenteel onmogelijk is voor klanten vanuit een land buiten het Schengen gebied om naar Nederland te reizen. Dit omdat niet aangetoond kan worden dat het hier werkzaamheden betreft waarvoor aanwezigheid in Nederland essentieel is. In het merendeel van de gevallen is er een eigenaarsvertegenwoordiging aanwezig op de werf. NMT adviseert de coördinatie voor de klant via deze eigenaarsvertegenwoordiging te laten lopen.